Företag för jobb, trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt

Motion 2009/10:N309 av Anne Marie Brodén (m)

av Anne Marie Brodén (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att underlätta för företag att starta och växa.

Motivering

Företag skapar jobb, trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt. Det är framgångsrika och välmående företag som lägger grunden för ett framgångsrikt och välmående samhälle. Men företagen som finns överlever inte och de nya företagen startas aldrig om inte villkoren för dem är goda. Idag är det för svårt att starta och driva företag.

Det finns ingen enskild insats som skulle göra svenskt företagsklimat till världsbäst. Det krävs flera åtgärder. Men en viktig insats är att ta bort politiska hinder för företag i form av regler och byråkrati. All erfarenhet visar att företagandet frodas som mest i miljöer där hinder undanröjs och politiker avstår från att agera trädgårdsmästare.

Vi politiker bör hela tiden sträva efter att förbättra klimatet för företag. Det går inte att slå sig till ro eftersom tiderna förändras och med dem förutsättningarna och villkoren. Vi bör även gräva oss djupare in i problematiken med att för få startar och driver företag. Kvinnor startar företag i mindre utsträckning än män. Andelen kvinnliga företagare i Sverige ligger i det absoluta bottenskiktet i Europa. Det går tre kvinnliga företagare på tio manliga i Sverige.

En stor andel kvinnor jobbar inom vård och omsorg och 36 procent av dem skulle vilja starta företag inom sin bransch. Men privata initiativ inom vård, skola och omsorg – de branscher där många kvinnor verkar – ses med misstro från vissa håll.

Kvinnliga företagare har en stark ställning inom den privata tjänstesektorn, särskilt när det gäller tjänster som inte säljs till företag. Det är ofta tjänster som det är kostsamt att sälja, vilket riskerar att resultera i att köparna istället avstår helt från att köpa tjänsten – eller att tjänsten köps svart. Det är därför vi inom den borgerliga alliansen vill införa ett skatteavdrag för de tjänster av denna typ som utförs i hemmet.

Det är också viktigt att vi tillåter alla de kvinnor att starta eget som i dag bara har en arbetsgivare att arbeta hos. Vi tror att många av dem som i dag arbetar och sliter i vården eller omsorgen skulle uppskatta möjligheten till att få bli sin egen chef, eller att kanske gå ihop ett gäng och ta över verksamheten. Det finns inget som talar för att tillväxtmöjligheterna inom till exempel sjukvården skulle vara sämre än i de mansdominerade branscher som de senaste åren gynnats från politiskt håll. Lågt kvinnligt företagande betyder i längden en förskjutning av både resurser och makt bort från kvinnor. Genom att öka andelen kvinnliga företagare skulle fler förfoga över den makt, det inflytande och de resurser som kommer av att leda ett framgångsrikt företag. Ökat entreprenörskap bland svenska kvinnor skulle helt enkelt öka både graden av jämställdhet och välståndet i Sverige.

Stockholm den 1 oktober 2009

Anne Marie Brodén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)