Företagandets grundvärderingar

Motion 2009/10:N267 av Andreas Norlén (m)

av Andreas Norlén (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om främjande av forskning och kunskapsspridning om värdegrundens betydelse för näringslivets utveckling och affärer.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om främjande av värdegrundsarbete inom näringslivet.

Motivering

Problem med negativa attityder till företagare i samhället i allmänhet och myndighetsvärlden i synnerhet är viktiga att uppmärksamma och försöka åtgärda. Vi har alla ett ansvar för att stå upp för företagandets värde och marknadsekonomins principer. Företagande och marknadsekonomi är välståndsskapande och viktiga inslag i ett fritt samhälle.

Det är dock även viktigt att diskutera vilka attityder och förhållningssätt som bör genomsyra företagarna själva för att företagsamheten ska blomstra samt hur man kan främja framväxten av sådana förhållningssätt. Fokus bör bland annat riktas mot det som ibland kallas socialt kapital, den värdegrund som finns hos näringslivets aktörer på en viss marknad.

Forskningen har velat förklara en del av Gnosjöregionens framgångar med att där finns just en tydlig värdegrund, som hyllar dygder som lojalitet, rättrådighet och omsorgsfullhet. Dessa dygder skapar ett företagsklimat som präglas av förtroende och samarbete.

Det är naturligt för många av Gnosjöbygdens företagare att hjälpa varandra även om de är konkurrenter och att vara ärliga mot varandra. Sådant gör samhällsklimatet trevligare och vänligare, men det leder också till ett effektivare resursutnyttjande och till minskade transaktionskostnader.

Att bygga en värdegrund är dock ingen enkel sak och den kan inte kommenderas fram på politisk väg. Goda värderingar måste förankras hos var och en för att få genomslag i samhället. Statens insatser inom området kan till exempel vara att främja forskning på området och uppmuntra näringslivets organisationer att ägna sig åt värdegrundsarbete.

Den på senare år av Kollegiet för svensk bolagsstyrning utarbetade koden för bolagsstyrning är ett exempel på sådant arbete inom näringslivet. Koden rör primärt relationen mellan ägare och företagsledning, men lyfter även fram behovet av etiska riktlinjer för företagens agerande på marknaden. Det kunde vara av värde att bedriva ett motsvarande arbete även med sikte på och anpassat för mindre företag. Initiativet till detta måste dock komma från näringslivet självt.

Stockholm den 2 oktober 2009

Andreas Norlén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)