Förföljelsen av kristna i Iran

Motion 2013/14:U232 av Annelie Enochson (KD)

av Annelie Enochson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen i sina bilaterala relationer med Iran efterlyser efterlevnad av mänskliga rättigheter och religionsfriheten i synnerhet.

  2. Riksdagen begär att regeringen i sina bilaterala relationer med Iran arbetar för ett frisläppande av den kristne pastorn Saeed Abedini samt dennes trossyskon i fängelse.

Motivering

Religionsfriheten är lagstadgad i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 18 samt i Europakonventionen artikel 9. Religionsfriheten tar sin utgångspunkt i den enskilda människans tanke och samvete för att sedan ges uttryck i yttrandefrihet, tryckfrihet och mötesfrihet. När det inte finns tankefrihet, samvetsfrihet och yttrandefrihet, saknas förutsättningarna för religionsfrihet. Detta gör att religionsfriheten utgör en central indikator på hur de mänskliga rättigheterna respekteras.

Tyvärr kränks religionsfriheten på många håll i världen. En central ingrediens i religionsfriheten är friheten att kunna konvertera från en religion till en annan, något som möter ytterligt låg tolerans i muslimska länder. Från Iran kommer återkommande rapporter om hur människor utsätts för förföljelser för sin tro. Under tiden (1997–2005) Mohammad Khatami var president i Iran, tilläts evangelikala husförsamlingar verka under blygsamma former i landet. De som under dessa förutsättningar konverterade från islam till kristendom står idag under svår förföljelse. Den islamska revolutionära domstolen under i synnerhet domare Pir-Abassi har under senare tid dömt konvertiter till långa straff med rubriceringar som hädelse eller hotande av landets säkerhet. Straffet får sedan avtjänas under mycket svåra förhållanden där umbäranden, misshandel och tortyr präglar dagarna.

FN:s rapportör för mänskliga rättigheter Ahmed Shaheed observerade i en rapport1 från 2012 att över 300 kristna blivit arresterade och fängslade under en tvåårsperiod, många av dem utan brottsrubricering. Kyrkor pressas att regelbundet redovisa sina matriklar, konvertiter kartläggs och trakasseras eller fängslas. Rapportören konstaterar också hur detta kontrasterar mot den iranska konstitutionen, vilken på flera ställen uttrycker kristnas rättigheter.

Den iransk-amerikanske pastorn Saeed Abedini bor vanligtvis i USA tillsammans med sin familj men besökte sitt födelseland under vintern 2012 då han greps. Saeed Abedini har sedan 2009 arbetat med att bygga upp ett barnhem i staden Rasht. I januari 2013 dömdes han till åtta års fängelse för det arbete han bedrivit i husförsamlingarna under tidigt 2000-tal. Efter det placerades han i det ökända fängelset Evin i Teheran. Abedinis hälsotillstånd beskrivs som allvarligt efter att han vid upprepade tillfällen misshandlats i fängelset. Hans familj har efter flera månader lyckats få honom under begränsad läkarvård för de inre skador han ådragit sig till följd av misshandel.

Religionsfriheten grundlagsskyddas i Sverige och prioriteras högt av regeringen. Statsministern har vid upprepade tillfällen betonat religionsfrihetens värde i samband med regeringsförklaringen. Statsministern har i samband med detta betonat religionsfrihetens betydelse i Sverige men också att stärka arbetet för religionsfriheten internationellt. Utrikesministern har också lyft religionsfriheten i utrikesdeklarationen. Den tydliga prioriteringen manar för att Sverige i sina bilaterala relationer med Iran framför kravet att respektera religionsfriheten i landet. Saeed Abedini och de trossyskon han delar frihetsberövande och svårigheter med i Iran förtjänar Sveriges engagemang. Den roll vi är beredda att ge religionsfriheten i vår utrikespolitik måste ta sig uttryck i konkret handling där Sverige markerar mot kränkningar av en så central mänsklig rättighet.

Stockholm den 11 september 2013

Annelie Enochson (KD)


[1]
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)