Förföljelsen av kristna

Motion 2020/21:1049 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en FN-resolution om staters skyldighet att skydda religiösa minoriteter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör villkora handelsavtal och biståndsprojekt samt verka för skarpa internationella sanktioner gentemot de stater som tillåter förföljelse av kristna och andra minoriteter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att FN bör gå till botten med anklagelser om diskriminering och trakasserier mot kristna flyktingar och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att FN måste se över vilka medarbetare man använder sig av och säkerställa att förföljelse av kristna inom ramen för FN-systemet inte förekommer under några som helst omständigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I en rapport som gjorts på uppdrag av Storbritanniens utrikesminister Jeremy Hunt uppskattas att en tredjedel av världens 2,3 miljarder kristna utsätts för religiös förföl­jelse. Rapporten visar att många religiösa grupper lider av olika slags förföljelser runt om i världen, men att kristna är den mest förföljda gruppen av alla.

Rapporten, som presenterades i augusti 2019, är en del av en utredning som leds av den anglikanske biskopen Philip Mounstephen, och hävdar att kristenheten riskerar att helt ”raderas ut” från delar av Mellanöstern där människor systematiskt dödas eller tvingas fly på grund av sin kristna tro. Biskop Mounstephen skriver att de empiriska beläggen visar ”inte bara på spridningen av anti-kristen förföljelse utan också att den blir allt svårare”. Biskopen drar slutsatsen att nivån och arten av förföljelserna nu i flera regioner ”kommer nära den internationella definition av folkmord som FN använder”. Kristendomen står inför risken att helt raderas ut i stora delar av Mellanöstern, där den samtidigt har sina äldsta rötter. I Irak till exempel har antalet kristna minskat från 1,5 miljoner år 2013 till mindre än 120000 i år.

Vad kan Sverige göra? Den svenska regeringen med utrikesminister Ann Linde i spetsen bör ta initiativ till en FN-resolution om staters skyldighet att skydda religiösa minoriteter. Det är dessutom hög tid för Sverige att villkora handelsavtal och bistånds­projekt samt att verka för skarpa internationella sanktioner gentemot de stater som tillåter förföljelsen.

Utvecklingen visar att fler åtgärder måste vidtas, både inom FN och hemma i Sverige. Till följd av den turkiska offensiven i norra Syrien uppskattar FN att hundra­tusentals människor tvingats lämna sina hem. Tv-kanalen CBN har varit i kontakt med flera av de kristna syriska flyktingarna och menar att kristna syrier på flykt diskrimi­neras och blockeras från att få hjälp på grund av muslimska medarbetare vid FN:s flyktingorgan UNHCR. Kristna flyktingar vittnar om ”förföljelse och hån” och det kommer vittnesmål om att de blir ”skrattade åt, hotade och tillsagda att de inte borde ha lämnat islam för kristen tro”. Det diskuteras nu om detta kan vara förklaringen till varför en så liten andel av flyktingarna som kommer till USA och Storbritannien är kristna. Om så är fallet är det både förfärligt och skandalöst.

Sverige behöver säkerställa att FN går till botten med dessa anklagelser om diskri­minering och trakasserier mot kristna flyktingar. FN måste se över vilka medarbetare man använder sig av och säkerställa att förföljelse av kristna inom ramen för FN-syste­met inte förekommer under några som helst omständigheter.

Mikael Oscarsson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)