Förköpslagen

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och förenkla förköpslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En aktiv kommunal markpolitik är grundläggande för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande och en hållbar bebyggelseutveckling. En aktiv markpolitik har visat sig vara av stor betydelse för kommunernas möjlighet att klara sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar.

Förköpslagen (som avskaffades av den borgerliga regeringen 2010) gav en kommun förköpsrätt vid försäljning av vissa typer av fastigheter. Förköpsrätten innebar att kommunen fick förvärva den egendom som köpet avsåg från säljaren på de villkor som avtalats mellan säljaren och den ursprungliga köparen, bl.a. i fråga om köpesumma. Syftet bakom förköpslagen var att stärka kommunernas möjligheter att förvärva mark som behövdes för nyexploatering eller mer genomgripande omvandling av äldre bebyggelseområden.

Det ska särskilt uppmärksammas att den kommunala förköpsrätten underlättade frivilliga avtal om fastighetsköp och var därmed ett viktigt komplement till expropriationslagen.

Boverket avrådde från att avskaffa förköpslagen och förordade att lagen istället skulle förenklas och att dess tillämpningsområde skulle begränsas. På så vis skulle de administrativa kostnader som lagen gav upphov till minska. Boverkets förslag stöddes av flera remissinstanser.

Regeringen bör i framtiden överväga att återinföra och förenkla förköpslagen, i enlighet med Boverkets förslag.

Niklas Karlsson (S)

Annelie Karlsson (S)

Christer Adelsbo (S)

Jamal El-Haj (S)

Kent Härstedt (S)

Kerstin Nilsson (S)

Lena Emilsson (S)

Marianne Pettersson (S)

Marie Granlund (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Rikard Larsson (S)

Yasmine Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)