Förlorat medborgarskap

Motion 2013/14:Sf283 av Bino Drummond (M)

av Bino Drummond (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förändra lagstiftningen om medborgarskap i enlighet med intentionerna i denna motion.

Motivering

Idag bor närmare en halv miljon svenskar utanför Sverige. Det blir allt vanligare att bo, studera och arbeta utomlands. Med en allt rörligare befolkning måste även medborgarskapslagstiftningen följa med. Med dagens lagstiftning finns problem för personer som tidigare varit svenska medborgare och avsagt sig det under tiden man inte fick ha dubbelt medborgarskap. Samtidigt finns problem för barn som föds utomlands till svenska medborgare.

Sedan 2001 finns det möjlighet i lag för svenska medborgare att inneha dubbla medborgarskap. Efter att den nya lagen trädde i kraft fanns en övergångsbestämmelse under två år som gjorde att personer som tidigare varit svenska medborgare kunde återfå sitt svenska medborgarskap. Eftersom fönstret var begränsat i tid var det många som missade att anmäla sin vilja att återfå sitt svenska medborgarskap. För att underlätta för alla som avsagt sig sitt medborgarskap före 2001 bör de ges möjlighet att enkelt återfå det utan nuvarande krav på bland annat vistelse och permanent uppehållstillstånd.

Även för barn som föds av svenska medborgare utomlands får nuvarande bestämmelser negativa konsekvenser då de per automatik förlorar sitt medborgarskap vid 22 års ålder, om annat inte anmäls. Barn som växt upp som svenska medborgare blir på grund av byråkrati helt plötsligt inte längre svenska.

I dagens Sverige, med en allt rörligare befolkning, bör vi underlätta för människor att ha kvar sitt svenska medborgarskap, inte minst för att underlätta rörlighet och ge människor möjligheten att utan svårigheter komma tillbaka till Sverige, antingen permanent eller på besök.

Regeringen bör därför se över möjligheterna att förändra lagstiftningen i enlighet med intentionerna i denna motion.

Stockholm den 3 oktober 2013

Bino Drummond (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)