Försäkringsvillkor

Motion 2021/22:1583 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida lagstiftningen bör eller kan justeras för att underlätta för enskilda försäkringstagares förståelse för villkor avseende tecknade fullvärdesförsäkringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som privat försäkringstagare kan det ibland vara svårt att tolka försäkringsavtal. Det kan också vara svårt att veta hur man som enskild försäkringstagare kan hävda sin rätt för de fall man som enskild person inte kommer överens med försäkringsbolaget om hur ett försäkringsavtal skall tolkas. Inte minst kan problem uppstå med tolkningar om vad som är fullvärdesförsäkring och inte. Vid en totalskada för en privat fastighetsägare kan dylika situationer ställa till stora problem. Med anledning av detta bör det utredas om lagstiftningen kan eller bör användas för att stärka försäkringskonsumenternas förståelse och eventuellt rättsskydd beträffande försäkringsvillkoren.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)