Forska och väx och biomedicin

Motion 2009/10:N302 av Kent Persson m.fl. (v)

av Kent Persson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Forska och väx-programmet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om biomedicin.

Forska och väx

Minskad efterfrågan i och utanför landet hos exportföretagen leder till minskad efterfrågan hos särskilt kunskapsintensiva små och medelstora företag. Dessas innovationsinvesteringar drabbas extra hårt eftersom de drabbas av både finanskrisen och efterfrågebortfallet. Även nyföretagandet drabbas.

Forska och väx-programmet, som drivs av Vinnova, gör det lilla företaget till huvudaktör vid samarbete med forskningsutförare, vilket är en klar skillnad jämfört med de flesta andra statliga insatser som görs på FoU-området. Forska och väx-programmet har lyckats med att knyta ihop småföretag med forskningskompetens som man inte har själv. En sidoeffekt av programmet är att företagen har ökat sin FoU-kompetens genom att anställa personal med forskarutbildning eller civilingenjörsutbildning. Av de företag som slutrapporterat sina projekt har hela 76 procent angett att de anställt personal med direkt anknytning till projektet.

Projekt som ingår i programmet är sådant som klimatsmart värmesystem i form av en soldriven värmepump som går att använda både till värme och kyla, miljöanpassade förpackningar från naturlig råvara från jordbruket och interaktiva kommunikationsmedel för unga med särskilda behov. Ansökningar till nya projekt har haft en sammanlagd kostnad på upp till 1 700 miljoner kronor per år. En mindre del av ansökningarna kan beviljas inom nuvarande ram. Sedan programmet startade har 2 200 projektansökningar kommit in. Av dessa beviljades endast 360 projekt. Under tiden står mängder av småföretag med mycket goda projekt och stampar i portgången. Det stora intresset är en tydlig indikation på ett stort behov av ekonomiskt stöd, men också på att hundratals, kanske tusentals små företag bär på kommersiellt lovande innovationsidéer.

Vänsterpartiet menar att en ökning av medelstilldelningen bör ske för att öka Forska och väx-programmets möjligheter att finansiera fler projekt. Med krisen som bakgrund förslår vi en ökning av anslaget med 100 miljoner kronor årligen för 2010–2012. Detta bör ges regeringen till känna.

Biomedicin

Företag inom life science eller biomedicin tar lång tid att utveckla. I ett läge när kapitalet sinar hos de finansiella instituten får också de privata riskkapitalbolagen problem. Investeringar i nya tillväxtbolag genom riskkapitalbolag har tvärnitat. Endast 37 nyinvesteringar har gjorts under första halvåret 2009. Det är den lägsta siffran sedan man började med mätningar för åtta år sedan. I pengar satsades 177 miljoner kronor jämfört med 1,5 miljarder under första halvåret 2008, enligt uppgifter från Svenska Riskkapitalföreningen. När sovrandet sker bland vilka projekt man ska satsa på, hamnar ofta den känsliga biomedicinsektorn långt bak. En viktig orsak är naturligtvis de stora osäkerheter som alltid råder vid t.ex. framtagande av nya läkemedel där det fordras både tålamod och risktagande.

Svenska Riskkapitalföreningen visar på att oron för försämringar har ökat markant samtidigt som riskkapitalisterna väljer att komma in senare i företagsfasen där riskerna är mindre. För att den för de framtida jobben så viktiga biomedicinbranschen inte ska gå i stå, måste staten gå in med kapital när det privata kapitalet sviker.

Branschen omsätter ca 42 000 personer inom över 800 företag. Vinnova anger dessutom 60 000 indirekt sysselsatta, vilket innebär en bransch som sysselsätter 100 000 personer. Redan innan den nuvarande krisen kom det larmrapporter om att Sverige håller på att tappa mark inom denna viktiga framtidsbransch. I en SNS-rapport från 2007 påvisas att antalet kliniska prövningar från svenska forskande företag har gått ned med en tredjedel under en tioårsperiod. Då ska man veta att branschen drar in 50 miljarder kronor i exportinkomster varje år. Sverige har haft utomordentliga förutsättningar på det här området: högklassisk forskning, sjukvård i internationell toppklass, en god sammankoppling av forskning, sjukvård och industriell utveckling, kompetenta myndigheter som insett värdet av och stöttat innovationer, miljöer där forskare, innovatörer och entreprenörer har kunnat driva framgångsrika innovationsprocesser. Dessa konkurrensfördelar håller på att gå förlorade. (Debattartikel från författarna av SNS-rapporten Medicin för Sverige! – Nytt liv i en framtidsbransch). Vänsterpartiet föreslår därför att 30 miljoner kronor årligen 2010–2012 destineras speciellt till bioteknikföretag i tidig fas.

Stockholm den 30 september 2009

Kent Persson (v)

Marie Engström (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Peter Pedersen (v)

Gunilla Wahlén (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)