Forskning och information om folkmord, etnisk rensning och brott mot mänskligheten

Motion 2005/06:Kr221 av Sten Tolgfors (m)

av Sten Tolgfors (m)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Forum för levande historia, forskning och information kring folkmord, etnisk rensning och brott mot mänskligheten.

2Motivering

Den svenska historien är central för den svenska identiteten. Kunskap om hur Sverige blev Sverige, hur landet utvecklats genom historien och hur demokratin växte fram hör till de saker som formar bilden vi har av oss själva och vårt land.

Detta vetande är viktigt också för människor som flyttat hit från andra länder och för människor vars föräldrar gjort det. Dessutom är kunskap om det egna ursprunget och förfädernas historia viktig för den egna identiteten.

Sverige har i dag många tusen medborgare som har sitt ursprung i andra länder. Det har länge förbisetts, men många unga svenskar med invandrarbakgrund känner sig rotlösa eftersom den allmänna kunskapen om deras respektive gruppers ursprung och historia är låg. De får ofta förklara sin historia och motivera sina familjers flykt.

Det finns starka skäl för att öka informationen om olika gruppers ursprung och historia både i skolan och i olika informationsprojekt.

I flera fall ligger oerhörda grymheter bakom att hela folkgrupper tvingats fly. I flera fall, olika långt tillbaka i historien, har folkgrupper drabbats av svåra förföljelser, som i dag av grupperna beskrivs som etnisk rensning och folkmord. I flera fall ligger såren efter detta fortfarande öppna, eftersom ursprungsländerna inte tydligt gjort upp med historien. Ett exempel på detta är syrianerna. Det finns källor i form av brev, memoarer, ögonvittnesskildringar och diplomatberättelser om vad som hände, men likväl saknas i hög grad forskning om vad som inträffat. Dessa nya svenskars historia är en del av vad som nu är det svenska folkets samlade historia.

3Forskning och information

Det är angeläget att Sverige stöder forskning och information om folkmord, etnisk rensning och brott mot mänskligheten.

Det är viktigt med forskning om mekanismerna som ligger bakom och orsakar dessa brott; forskning på existerande källor för att fastslå vad som verkligen ägt rum i specifika fall; samt information till politiker, skola och allmänheten i dessa frågor.

Detta skulle främja och utveckla diskussionen om demokrati och mänskliga rättigheter. Det skulle också bidra till att många invandrare bättre skulle känna sig hemma i och accepterade av Sverige.

På Forum för levande historias hemsida står: ”Forum för levande historia ska arbeta konkret och långsiktigt med att på olika sätt fördjupa kunskapen om brott mot mänskligheten så som folkmord och förföljelser, både om det som har skett i historien och det som pågår idag.”

Myndighetens uppdrag måste vara brett formulerat och inbegripa, förutom Förintelsen, även andra brott mot mänskligheten, såsom folkmord.

Det bör ankomma på regeringen att finna former för att stöda forskning och information om folkmord, etnisk rensning och brott mot mänskligheten i enlighet med vad som ovan anförts.

Stockholm den 26 september 2005

Sten Tolgfors (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)