med anledning av prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem

Motion 2012/13:N7 av Lars Isovaara (SD)

av Lars Isovaara (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att forskning inom kärnkraft ska ingå som ett prioriterat område.

Motivering

Sverige är ett exportberoende land. Den tunga basindustrin står för ett stort nettoexportvärde och är också av stor betydelse som arbetsgivare på många orter och inom stora delar av vårt land. Basindustrin står för en betydande del av elkraftskonsumtionen. Vi ser att inom en överskådlig framtid kommer de befintliga kärnkraftsreaktorerna att behöva bytas ut för att säkerställa en långsiktig tryggad energiförsörjning.

Ett framtida läge med en nedläggning och utflyttning av svensk basindustri på grund av en osäker energisituation kan komma att ställa det svenska folkhushållet inför mycket stora utmaningar. Det är därför av stor vikt att forskning och utveckling inom kärnteknik bibehålls inom landet och att forskningen dessutom ges en möjlighet att flytta fram sina positioner.

Sverigedemokraterna menar att kärnkraften således borde ha ett klart uttalat utrymme inom de prioriterade insatserna. Forskning och utveckling inom kärnkraft behöver inte endast ha sin utgångspunkt i ren kärnteknikforskning. Forskningsområden inom slutförvar av uttjänt kärnbränsle och kärnkraftssäkerhet är områden som i vissa fall har en nationell särprägel och som således kräver nationell kompetens.

En framtida potential för export av svensk teknik och kunnande inom slutförvar av kärnbränsle är fullt tänkbar. Många frågeställningar måste givetvis överlåtas till internationella organ för att lösas. Det finns därför ett behov av nationellt kunnande för att ta del av forskningsresultat och kunna medverka på ett aktivt sätt inom internationella organ.

Stockholm den 6 november 2012

Lars Isovaara (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-11-06 Bordläggning: 2012-11-15 Hänvisning: 2012-11-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)