Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under tisdag eftermiddag sker ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

med anledning av prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem

Motion 2012/13:N9 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över stödet för test- och demonstrationsanläggningar kring forskning om förnybar energi.

Motivering

I regeringens proposition 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem anger man riktlinjer för de fortsatta insatserna kring forskning på energiområdet. Statens engagemang i tillämpad energiforskning har varit mycket osäkert på senare tid och vi välkomnar att man nu ger klara besked för energiforskningen de kommande åren.

Riksdagen har lagt fast klimat- och energipolitiken för de närmaste åren. Två viktiga mål är en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 samt 50 procent förnybar energi av den totala energianvändningen till år 2020. Målen förpliktar och Sverige behöver därför stärka satsningen på tillämpad industriell grundforskning och innovationer inom energiområdet.

Många företag inom miljöteknikbranschen vittnar om att det är svårt att i dag finansiera det sista steget för att förverkliga en idé i full skala. Genom ett statligt investeringsprogram ökar chanserna till att flera viktiga innovationer realiseras som leder till fler företag och jobb. Därför har vi föreslagit i vår budgetmotion1 ett nytt stöd för klimatinnovationer på 250 miljoner kronor för år 2013 där, förutom kommuner, även företag och ideella organisationer eller alla i samarbete kan få stöd för projekt. Huvudinriktningen ska vara effektiva åtgärder för att långsiktigt minska utsläpp av växthusgaser. På så sätt ges svenska företag möjlighet att pröva ny teknik i full skala, vilket kan stimulera framtida svensk export.

Energisystemets framtida utformning är en nyckelfråga för ett hållbart och resurseffektivt samhälle. Det finns ett stort behov av satsningar på test- och demonstrationsanläggningar för utprovning av ny teknik kopplad till förnybar energi. Därför vill vi att regeringer ser över detta stöd. Detta ska riksdagen tillkännage för regeringen.

Stockholm den 23 oktober 2012

Jennie Nilsson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Krister Örnfjäder (S)

Karin Åström (S)

Börje Vestlund (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Ann-Kristine Johansson (S)

Ingemar Nilsson (S)


[1]

2012/13:Fi302 Fler jobb för Sverige.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-11-07 Bordläggning: 2012-11-15 Hänvisning: 2012-11-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)