Forskning om tekniklösningar i vård och omsorg

Motion 2006/07:So426 av Göte Wahlström och Christina Oskarsson (s)

av Göte Wahlström och Christina Oskarsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad forskning kring tekniklösningar inom vård och omsorg.

Motivering

Sverige har internationellt sett en mycket god omsorg för människor som trots stort vård- och omsorgsbehov har eget boende utanför de särskilda boenden som kan förekomma. Mycket tyder på att eget boende för den här gruppen kommer att öka. Detta som en följd av ökad medellivslängd och den standard på boenden som finns i Sverige.

För att möta det ökande behovet av vård och omsorg är det av största vikt att olika tekniska hjälpmedel tas fram till stöd för den personal som finns inom bland annat den kommunala hemtjänsten eller andra vårdgivare.

I dag genomförs lokala försök för att med tekniska hjälpmedel stödja personal och därigenom göra ekonomiska vinster och tidsvinster samt för att öka tillgängligheten och närheten till vårdtagarna.

Vi kan i dag se en rad olika projekt växa fram utifrån lokala förutsättningar, vilket är både stimulerande och offensivt.

Det saknas dock en samlad forskning och en kunskapsspridning om tekniklösningar inom området. Detta hämmar den fortsatta utvecklingen inom ett område där Sverige redan i dag ligger långt framme. Svensk kompetens inom vård och omsorg utgör i dag dessutom en exportvara.

Genom att med tekniska lösningar förstärka en redan väl fungerande organisationsstruktur ges nya möjligheter för såväl det offentliga som för företag inom teknisk sektor att vidareutveckla ett verksamhetsområde med ett mycket brett marknadsområde.

Ytterligare satsningar på forskning behövs därför på detta viktiga område för såväl nationellt bruk som för möjligheten till vidareexport.

Stockholm den 24 oktober 2006

Göte Wahlström (s)

Christina Oskarsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)