Forsknings- och utvecklingscentrum för kulturarvsfrågor i Vimmerby

Motion 2005/06:Ub328 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett forsknings- och utvecklingscentrum för kulturarvsfrågor i Vimmerby.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett internationellt forskningssymposium.

Motivering

Vimmerby kommun samt delar av grannkommunerna har en mycket intressant och tämligen outforskad kulturhistoria. I det område som geografiskt kallas för Astrid Lindgrens Hembygd ger detta en outnyttjad utvecklingspotential. Stora delar av det gamla kulturlandskapet finns bevarat, och många människor minns fortfarande de gamla traditionerna och hantverken. Landsbygden som formade Astrid Lindgren till en av världens mest lästa författare finns kvar.

Vi ser en unik möjlighet att hitta arbetstillfällen och utveckla kvalitetsturism via lokal kulturhistoria kopplad till Astrid Lindgrens författarskap.

Att forska i mjuka värden kring vårt kulturarv är viktigt. I trakterna kring Vimmerby finns redan ett rikt intresse för den egna historien och för kulturarvsfrågor. Dessutom finns oerhört mycket skriftligt material att tillgå såväl i kommunarkivet som ute i landet på en rad olika centrala arkiv. Kalmar läns museum bygger redan i dag så kallade tidsresor på lokalhistoria.

I Vimmerby skulle forskning kunna kopplas till regelrätt produktutveckling i nära samarbete med människorna som bor där. Det i sin tur leder till utveckling av turistnäringen och nya arbetstillfällen. Själva idégrunden till Astrid Lindgrens författarskap skulle vara en oerhört stabil grund att bygga på. Lockelsen i att besöka platser som hon beskrivit, koppla samman personer med hennes figurer och insikten att det finns möjligheter att utveckla en nästan ny näring kan inte underskattas.

Både Kalmar läns museum och Linköpings universitet är intresserade av att tillsammans arbeta vidare med ett nationellt forsknings- och utvecklingscentrum för kulturarvsfrågor i Vimmerby.

År 2007 skulle Astrid Lindgren ha fyllt 100 år. Hennes minne kommer att firas i Vimmerby och i andra delar av landet, men även i övriga delar av i världen. Vi förslår att startskottet blir ett internationellt forskarsymposium under 2007.

Stockholm den 29 september 2005

Krister Örnfjäder (s)

Håkan Juholt (s)

Ann-Marie Fagerström (s)

Agneta Ringman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)