Forskningsanslag till Högskolan i Skövde

Motion 2018/19:1790 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om forskningsanslag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 1980–90-talet gjordes en stor utbyggnad av högskolor i Sverige. Bland annat tillkom Högskolan i Skövde efter initiativ från socialdemokratiska riksdagsledamöter från Skaraborg. Idag fungerar dessa unga högskolor precis som andra akademiska institutioner. De bedöms efter samma kvalitetskriterier samt verkar på samma globala forsknings- och utbildningsarena som de äldre svenska universiteten. Staten ger dock de unga högskolorna betydligt sämre konkurrensförutsättningar än de äldre universiteten.

Det grundläggande problemet är att de statliga forskningsanslagen fördelas till högskolor och universitet utan relation till de statliga utbildningsanslagen. Dock finns en miniminivå för forskningsanslagets relation till antalet helårsstudenter vid lärosätet. Forskningsanslagets storlek baserar sig istället i huvudsak på hur stort forskningsanslag ett lärosäte har haft historiskt. Detta för med sig att äldre lärosäten har avsevärt högre tilldelning av forskningsanslag än yngre.

2017 hade högskolorna i Blekinge, Borås, Dalarna, Gävle, Halmstad, Kristianstad, Skövde, Väst, Jönköping och Mälardalen i genomsnitt cirka 14 000 kronor per helårs­student i forskningsanslag. Samma år hade universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm i genomsnitt cirka 79 000 kronor i motsvarande anslag. Eftersom interna­tionellt konkurrenskraftig forskning idag bedrivs vid alla svenska lärosäten går denna stora skillnad inte längre att motivera.

Varje svenskt lärosäte samverkar med företag och offentlig sektor i sin region. Generellt tar dock de yngre högskolorna ett större ansvar för att samverka med små och medelstora företag än vad de äldre universiteten gör. De forskningspengar som staten satsar på Högskolan i Skövde – och de andra yngre svenska högskolorna – stannar därmed inte inom akademin utan kommer företag och regioner till del. Vi vill att internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer ska finnas på flera ställen i landet för att locka utländska investeringar till Sverige. Ett sätt att åstadkomma detta är att se till att även de statliga forskningsanslagen fördelas på ett rimligt sätt över landet.

Högskolan i Skövde har oerhört stor betydelse för Skaraborgsområdets 15 kommuner. Högskolans utbildningar lockar studenter från både Skaraborg och andra delar av landet. Dessa studenter vitaliserar hela det regionala arbetslivet. Eftersom de andra yngre läro­sätena utanför storstadsregionerna fungerar på samma sätt är de unga högskolorna oerhört viktiga för att det ska finnas innovationskraft och framtidstro i hela Sverige. Att se över hur de statliga forskningsanslagen fördelas är en viktig åtgärd för att uppnå detta.

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

Erik Ezelius (S)

Patrik Björck (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)