Förskola med kvalitet

Motion 2013/14:Ub371 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S)

av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska barngrupperna inom förskolan.

Motivering

Utvecklingen av antalet barn i förskolegrupperna inger oro. Vi har mött föräldrar som känner att det inte är tillfredställande alla gånger att lämna barnen på förskola. Det är många barn och ljudnivån är hög. Man funderar ofta om personalen har tid och ork att ta hand om barnen. Personalen berättar om situationen från sina perspektiv och känslan av att inte räcka till.

Ansvaret för barngruppernas storlek ligger hos kommunerna och idag finns ingen reglering av hur många barn en förskolegrupp maximalt får ha. Det finns lokala avvikelser och det är beroende på den politiska majoritetens ambitioner och prioriteringar. Förr reglerades barngruppernas storlek av Socialstyrelsen som rekommenderade max 10 barn i de yngre grupperna, max 15 för de äldre. Idag är de reglerna borta. Förskolegrupperna i åldern 3–5 år har idag ofta en storlek på cirka 21–23 barn och på en del förskolor är grupperna så stora som 24–25 barn. Grupper för barn 1–2 år har ofta ett barnantal på 14–15 men på en del håll 18 barn per grupp.

Det är oacceptabelt med så stora grupper av små barn då varje barns behov av vuxenkontakt blir mycket svår att tillgodose. Belastningen på personalen leder också till sjukskrivningar, vilket i sin tur leder till ett större behov av vikarier och detta i sin tur drabbar återigen barnen då det är många nya kontakter som måste tas. Barnen behöver kontinuitet och trygghet och stabila relationer för att må bra och utvecklas väl. Den samlade internationella forskningen visar samstämt att gruppstorleken har stor betydelse för verksamheten. Att med dagens forskning exakt fastställa antalet barn är svårt, men att utifrån pedagogik, uppföljning och resultat minska barngrupper i förskolan är av vikt.

För att ge våra barn en möjlighet till att utvecklas som starka och kreativa individer krävs att vi ser över och möjliggör för förskolan att följa läroplanen. Det är också viktigt att förskolans kvalitet förstärks och säkerställs genom tydliga kvalitetskrav och noggrann uppföljning av att dessa krav uppfylls.

Stockholm den 2 oktober 2013

Roza Güclü Hedin (S)

Peter Hultqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)