Förskrivningsrätt för dietister m.m.

Motion 1997/98:So221 av Maud Ekendahl och Gullan Lindblad (m)

av Maud Ekendahl och Gullan Lindblad (m)

Vid olika sjukdomstillstånd och/eller behandlingar av sjukdom kan en persons förmåga att tillgodose sitt behov av energi och näringsämnen påverkas. Vid användandet av sondnäringar är det viktigt att det av dietist görs en noggrann bedömning och beräkning av patientens behov. Därför bör förskrivningsrätt ges dietister avseende sondnäringar och näringspreparat.

Kostnaderna för sondnäringar och näringspreparat varierar mycket beroen­de på var man är bosatt i landet. När det gäller sondnäringar så kan kost­na­den vara 2 500 kronor per månad och för näringspreparat mellan 900–1 350 kronor per månad.

För barn upp till 16 år är förskrivningen av ovanstående produkter reglerad i LVFS 1997:13 ( § 20 livsmedelslagen 1971:511). För ungdomar över 16 år och vuxna finns inte motsvarande reglering i någon förordning. Där har huvudmän inom landsting och kommun beslutat om eventuellt ekonomiskt bidrag lokalt. Det innebär att bidragen (om de finns) är väldigt olika beroen­de på var personen bor i Sverige.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om att förskrivningsrätt ges till dietister i enlighet med vad som anförts i motionen,

  2. att riksdagen hos regeringen begär en utredning av hur bidragssystemet bör utformas i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 28 september 1997

Maud Ekendahl (m)

Gullan Lindblad (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)