Förstärkning av polis och åklagarväsende i Kalmar län

Motion 2006/07:Ju213 av Anders Åkesson (c)

av Anders Åkesson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förstärkning av polisen och rättsväsendet i Kalmar län.

Motivering

I ett tryggt och demokratiskt samhälle är det avgörande att medborgarna känner tilltro till och förtroende för rättsväsendet. En nedrustning har skett av polisens verksamhet i landet som helhet och då inte minst i Kalmar län. Den dagliga närvaron av poliser i alla delar av länet är låg. Polisresurserna dras ner, en centralisering pågår och polisstationer upphör att vara bemannade. I dag finns bara fragment kvar av den närpolisreform som genomfördes för några år sedan. Denna nedrustning leder i sin tur till att medborgarnas förtroende för rättsväsendet undergrävts. Den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet hotas. Många människor känner sig rättslösa och fyllda av vanmakt.

Denna situation skall ställas mot att varje person årligen betalar drygt 3 000 kronor för den verksamhet som bedrivs inom rättsväsendet, totalt lägger vi 28 miljarder i hela landet. Det är då rimligt att kräva att man får valuta för pengarna i form av trygghet för sig själv, sina närmaste och för sin omgivning.

Bristen på polis- och utredningsresurser tar sig också andra uttryck som leder till ett mindre tryggt samhälle. Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige för misshandel och sexualbrott. Antalet anmälda våldsbrott mot kvinnor uppgår till ca 20 000 varje år, men mörkertalet är mycket stort. I Kalmar län visar statistiken över anmälda miss­handelsbrott mot kvinnor under tiden 2000–2004 att 2 317 brott anmälts. Samtidigt tar utredningar om våld mot kvinnor allt längre tid. Detta är ingen acceptabel situation. Kampen för att få slut på våldet mot kvinnor måste få högsta prioritet. Brotten måste förebyggas och i den mån de likväl uppstår måste de snabbt utredas.

En första slutsats blir därför att det behövs fler poliser i Kalmar län. Av de poliser som redan finns måste fler, än den 1/3 som i dag jobbar i yttre tjänst, komma ut. Fler poliser med lokal förankring möjliggör att polisens arbete kan utformas efter lokala behov och förutsättningar. För Kalmar län behövs ett polistillskott för att få en tillgänglig polis i alla länets kommuner, under hela dygnet varje dag i veckan.

En andra slutsats är att åklagarväsendet måste utvecklas ytterligare. För att lagföringsprocessen skall fungera måste vi ha en stark åklagarorganisation. Åklagarväsendet bör medverka i polisens kompetens- och verksamhetsutveckling för att säkerställa en effektiv och snabb brottsutredningsverksamhet med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet. Brott måste betydligt oftare leda till lagföring än vad som är fallet i dag.

Vad som ovan sagts om inriktningen och förstärkningen av polis och rättsväsende i Kalmar län bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 25 oktober 2006

Anders Åkesson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)