Förstärkt infrastruktur utmed stråket Stockholm-Oslo

Motion 2017/18:1282 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förbättra transportinfrastrukturen i alla dess former mellan Stockholm och Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Norge är Sveriges största exportmarknad och länderna har den största gemensamma arbetsmarknaden i Norden. Oslo och Stockholm är de två huvudstäder i Europa som växer allra snabbast. En förstärkt infrastruktur mellan dessa två huvudstäder skulle gynna den ekonomiska utvecklingen och tillväxten i båda länderna. Enligt en åtgärdsvalsstudie som Trafikverket presenterade under 2017 finns det dock stora brister i infrastrukturen utmed stråket Stockholm–Oslo. Framförallt beträffade järnväg och väg.

Utmed stråket Stockholm–Oslo ligger bland annat Örebro och Karlstad vars tillväxt och regionala utveckling också skulle gynnas av en förstärkt infrastruktur och bättre kommunikationer. Längs med stråket Stockholm–Oslo bor närmare fyra miljoner människor fördelat på över 50 kommuner.

Järnvägstrafiken mellan Stockholm och Oslo, via Karlstad, saknar i dag tillräcklig kapacitet för både persontransporter och godstransporter. Ett skäl är att trafiken på Värmlandsbanan har ökat med närmare 90 procent under det senaste årtiondet. Trafikverket klassar därför denna bana som överbelastad. Snabbare och effektivare transporter behövs för att öka tillväxten och den regionala utvecklingen utmed stråket.

E18 mellan Stockholm och Oslo bör också förstärkas genom att den blir mötesfri hela vägen. Ett betydande arbete sker nu väster om Karlstad, men mer arbete återstår inte minst för att säkra vägnätet från Grums kommun till riksgränsen mot Norge.

Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att överväga att förbättra transportinfrastrukturen mellan Stockholm och Oslo.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)