Förstärkt minoritetspolitik för den finska minoriteten

Motion 2008/09:K376 av Raimo Pärssinen (s)

av Raimo Pärssinen (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om minoritetspolitiken för den finska minoriteten.

Motivering

Vårt land har ratificerat Europarådets minoritetspolitiska konventioner såsom Europeiska stadgan om landsdel- och minoritetsspråk samt Europarådets ramkonvention. Ratificeringen var en självklarhet och nödvändig för att förbättra minoritetspolitiken i vårt land. Det är nu hög tid för förbättringar.

Regeringen har aviserat en kommande minoritetspolitisk inriktningsproposition. I det sammanhanget är det viktigt att regeringen beaktar slutsatserna från tidigare utredningsbetänkanden: ”Rätten till mitt språk SOU 2005:40” samt ”Att återta mitt språk SOU 2006:19”.

Idag har Sverige enbart begränsat förvaltningsområde för finska språket, vilket leder till att inte alla finsktalande har möjlighet att nyttja det faktum att finska är ett minoritetsspråk. Vi ser detta som ett problem och anser att förvaltningsområdena för det finska språket måste utökas. Det är viktigt att en ny minoritetspolitik inrättas för hela landet.

Stockholm den 6 oktober 2008

Raimo Pärssinen (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)