Förstärkt stöd till avhopparverksamhet från kriminalitet

Motion 2019/20:2449 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt stöd till avhopparverksamhet från kriminalitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många av dem som dragits in i kriminella grupperingar vill egentligen bryta med det kri­minella livet. Sådana uppbrott innebär dock ofta stora svårigheter och risker, vilket får till konsekvens att man stannar kvar i kriminalitet. Om en livsstilskriminell person upphör med sin brottsliga verksamhet är det en stor vinst för hela samhället, både ur ett ekonom­iskt och mänskligt perspektiv. För att underlätta uppbrott behöver samhället erbjuda stöd och skydd till dem som vill lämna en kriminell livsstil. Regeringen har under mandatper­ioden gjort flera satsningar på olika typer av avhopparverksamhet. Vad gäller avhoppar­verksamhet inriktad mot kriminella har regeringen gett Polismyndigheten i uppdrag att ansvara för denna verksamhet. Även om mycket bra har gjorts tror vi att arbetet skulle kunna stärkas genom att bredda personkretsen för avhopparverksamheten samt att i högre grad stödja civilsamhällets viktiga arbete med avhoppare och återanpassning.

Familjen är en viktig spelare vad gäller att få människor att sluta med brott. Vi vill undersöka möjligheten för avhopparverksamheten att stödja personer i nära relation med personer i kriminella miljöer och nätverk. Dessa är mycket utsatta och hade dessutom, om de får adekvat skydd, kunnat vara en viktig informationskälla för polisen.

Vad gäller arbetet med kriminellas avhopp och återanpassning spelar de civila orga­nisationerna en viktig roll. Vi vill se ett ökat finansiellt stöd till den frivilligverksamhet som finns på området.

Under 2015 fick Polismyndigheten 2 miljoner kr för avhopparverksamhet, genom medel i höständringsbudgeten. I budgetpropositionen för 2016 skedde anslagsökning med 5 miljoner kr per år för denna verksamhet. Organisationer som arbetar med avhoppar­verksamhet kan ansöka om medel via Polismyndigheten som ansvarar för att fördela pengarna. Dock är bedömningen att det behövs en markant anslagsökning för att kunna bedriva ett bra och långsiktigt arbete med avhopparverksamheten.

Rasmus Ling (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)