Fortsatt reformering av strandskyddet

Motion 2012/13:MJ314 av Christian Holm m.fl. (M)

av Christian Holm m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till en fortsatt reformering av strandskyddet där de tre stora sjöarna inte undantas från lättnaderna i strandskyddet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till en fortsatt reformering av strandskyddet där den gällande regeln om byggförbud närmare än 100 meter från strandkanten bör kunna frångås i större utsträckning än vad som är möjligt enligt nuvarande lagstiftning.

Motivering

Den reformering av strandskyddet som hittills skett har varit positiv och har skapat många nya möjligheter. Vi måste ta tillvara vårt lands rika kust- och naturområden både ur naturskyddssynpunkt och för att kunna utveckla vår landsbygd. Reformeringen innebär att det möjliggörs bedömning utefter de lokala förutsättningar som finns. Kommunerna har fått ökat inflytande i frågan, vilket också är positivt i fråga om etablerandet av flexibla regelverk.

Dispens i fråga om strandskyddet kan komma att betyda mycket för landsbygden då outnyttjad strandnära mark finns men där de inneboende är få. Att kunna erbjuda strandtomt är ett sätt att locka människor att etablera sig på landsbygden, och det är därför olyckligt att det fortfarande finns begränsningar i strandskyddet med avseende på de tre stora sjöarna.

Exempelvis Värmland har många kommuner där det finns outnyttjad strandmark. En av dem är Grums kommun där miltals med obebyggd och outnyttjad strand finns. Grums är en kommun med dålig ekonomi, samhället domineras av industrier och dess närhet till Karlstad gör att många väljer den mer attraktiva staden Karlstad. Trenden av flyttlass från landet in till städerna, som exempelvis Grums kommun lider av, skulle kunna motverkas genom att tillåta natur- och strandnära boende. Liknande exempel finns även i Örebro län och i Askersunds kommun, där närheten till Vättern erbjuder samma möjligheter. Turismen skulle få chans till utökning med hjälp av tillåtelse för verksamheter att bebygga marken nära stranden. Hotell och spa-anläggningar är exempel på näringar som skulle kunna hjälpa orten på fötter. Det genererar arbetstillfällen som i sin tur ger inkomst till kommunen.

Att ge tillåtelse att på fler ställen bebygga mark nära stranden kan också stärka besöksnäringen. I många av kommunerna runt våra stora sjöar vore ytterligare arbetstillfällen, besökare och inkomster dessutom ett sätt att vända den negativa befolkningstillväxten.

Stockholm den 30 september 2012

Christian Holm (M)

Jessica Polfjärd (M)

Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)