Förtydliga kraven för byggbodar och moduler

Motion 2021/22:2714 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Boverket i uppgift att skapa tydligare förutsättningar för användandet av byggbodar och tillfälliga moduler och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige lider av bostadsbrist i nästan alla kommuner. All form av onödigt regelkrångel som kan försvåra tillväxten och bostadsbyggandet i landet bör bekämpas och förenklas. Verkligheten visar att det inte görs tillräckligt i denna fråga.

Med nybyggande följer behov av en ökad förmåga att lösa akuta lokalproblem - för barnomsorgen, skola och vård, tillfälligt boende och andra lokaler. Samtidigt ska lösningarna vara hållbara, ekonomiskt och miljömässigt.

Att vid varje tidsbegränsat lokalbehov kräva att uppdaterade byggregler ska tillämpas i detalj medför att alternativet flyttbara byggnader blir kostsamt och därmed orimligt i många situationer.

I Sverige är Boverkets byggregler, BBR, inte anpassade efter temporära byggnader och öppnar för tolkningar, som kan vara olika från kommun till kommun. Dessutom kan respektive kommun ovanpå dessa otydliga regler ställa kommunspecifika krav på utformningen av en temporär byggnad.

Norge har modell där det statliga regelverket ger branschen tydligare förutsättningar. Samtidigt ger den norska modellen kommunerna friheten att välja vilken kravnivå som ska ställas vid en upphandling. Men allt enligt förutbestämda och givna villkor. Det gör att det blir lättare för företagen att planera. Jämfört med Sverige så är nyttjandegraden på moduler högre i Norge än i Sverige. Detta gör byggnader mer flexibla och kan snabbare anpassas efter uppkomna behov.

I Sverige avstår aktörer emellanåt att delta i upphandlingar på grund av för stora osäkerhet och otydliga förutsättningar. Regelverket urholkar alltså konkurrensen.

Det finns uppenbarligen mer effektiva sätt att reglera villkoren för temporära byggnader. Den norska modellen skulle kunna fungera som inspiration för oss i Sverige.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)