Förvaltningsplan för vildsvin

Motion 2008/09:MJ476 av Michael Hagberg och Karl Gustav Abramsson (s)

av Michael Hagberg och Karl Gustav Abramsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en förvaltningsplan för vildsvinsstammen.

Motivering

Vildsvinet har en lång historia i Sverige som började för mer än 8 000 år sedan. Vildsvinet utrotades och uppgick i tamsvinsstammen, men återinfördes i hägn. Efter rymningar under 1970- och 80-talet är de åter tillbaka i de svenska skogarna. Vildsvinsstammen har ökat kraftigt under de senaste åren. Idag finns cirka 60 000 vildsvin i landet från Dalälven och söderut.

Under 2007 inträffade cirka 1 500 trafikolyckor med vildsvin inblandade. Vildsvinen orsakar också stora skador i jord- och skogsbruket. Skadorna på träd och grödor orsakade av vildsvin är på flera håll oacceptabelt stora och ökar hela tiden. Men vildsvinens bökande gynnar också spridningen av många växtarter och kan leda till snabbare näringsomsättning i skogsmarken. Skadorna i jordbruket och trafikolyckorna beror bland annat på att vildsvinen är mycket nattaktiva och att huvuddelen av dem lever i flockar.

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag kommit med förslag om den framtida förvaltningen av vildsvin. Naturvårdsverket anser att förvaltning av vildsvin kräver mer organiserat samarbete mellan berörda intressenter och ur förvaltningssynpunkt över större geografiskt område än övriga klövviltarter i Sverige för att förebygga och balansera de skador vildsvin orsakar. Ökat samarbete behövs också för att minska konflikterna mellan jägarnas intressen och jordbruksarrendatorernas intresse att begränsa vildsvinens skador i jordbruket samt för att minska antalet trafikolyckor med vildsvin inblandade.

Naturvårdsverkets rapport innehåller också förslag om hur vildsvinsstammen kan begränsas genom ett högre jakttryck. Verket föreslår också att planerad åtling och utfordring av vildsvin ska ske på platser som ligger på behörigt avstånd från odlingsmark.

Regeringen bör presentera en förvaltningsplan för vildsvinsstammen och bland annat innehålla förslag om hur vildsvinsstammen kan begränsas via jakt.

Stockholm den 2 oktober 2008

Michael Hagberg (s)

Karl Gustav Abramsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)