Förverkande av kriminellas egendom

Motion 2020/21:2327 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen med syfte att underlätta förverkande av kriminellas egendom och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att effektivisera myndigheternas arbete med förverkande av egendom och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tidsfristen på två månader för förverkande av egendom och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har omfattande och djupgående problem med grov brottslighet. Stor invandring i kombination med bristande, eller snarare obefintlig, integration och otidsenlig lagstift­ning har skapat en ytterst gynnsam miljö för kriminella. Den organiserade brottsligheten utgör ett mycket allvarligt hot mot samhället och måste bekämpas hårt, effektivt och proaktivt. Den genererar i dag enorma tillgångar till de kriminella – tillgångar som tillkommit på någon annans bekostnad. Nu gällande lagstiftning ger inte mycket utrymme för förverkande. Beviskraven är orimligt höga, och inte sällan även efter en rättegång får kriminella behålla såväl kontanter som annan egendom de har tillskansat sig med hjälp av olaglig verksamhet.

En särskild lag om förverkande av kriminellas egendom skulle ha många fördelar: Brottsligheten skulle bli mindre lönsam, kriminellas makt skulle undermineras och tilltron till rättssamhället skulle stärkas. Utan stora mängder pengar, snabba bilar och dyra klockor skulle kriminella ha haft betydligt svårare att locka unga till brottets bana. I många länder finns speciell lagstiftning som handlar om förverkande av kriminellas egendom. Ett exempel är Irland där bevisbördan är omvänd när det gäller förverkande av kriminellas egendom. Det är möjligt att ha den typen av lagstiftning utan att det står i motsats till mänskliga rättigheter, inklusive presumtionen om oskuld och skydd av egendom.

När en dom med ett yrkande om förverkande av egendom vinner laga kraft har Kronofogden två månader på sig att mäta ut de kriminellas egendom. Eftersom fyra olika myndigheter (Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, polisen och Kronofogden) måste hantera ärendet har Kronofogden oftast inte mer än några dagar på sig att verk­ställa förverkandet. Hanterar Kronofogden inte ärendet snabbt nog kan den dömda brottslingen kräva tillbaka pengarna från staten. Detta är oerhört stötande, undergräver legitimiteten för rättssystemet och tillintetgör de gjorda insatserna. Därför måste rutinerna i detta avseende förändras så att detta systemfel rättas till. Myndigheterna måste kort och gott ges bättre förutsättningar att verkställa domstolarnas beslut om förverkande.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)