Förverkande av olagliga fordon

Motion 2020/21:1073 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över relevanta lagrum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nollvision i trafiken utgår ifrån att ingen ska avlida eller skadas allvarligt. Målsättningen är eftersträvansvärd, men vi vet också att olyckor inte helt kan elimineras då människor inte är felfria. Därför försöker samhället att förebygga olyckor genom att informera allmänheten med regler och olika råd. Tyvärr förekommer det att samhället behöver ingripa mot beteenden som frångår varje tanke om hänsyn och olycksrisk.  Vaneförbrytare använder fordon som är avställda, oförsäkrade, körförbudsbelagda, belagda med skatteskulder eller andra brister. Bristerna hos fordonen som framförs av vaneförbrytarna är livsfarliga för såväl förare som passagerare och andra trafikanter. Inte sällan är förarna av omtalade fordon helt medvetna om fordonens brister men ignorerar dem totalt.

Lagen är tydlig vad gäller förbud och beivrande av framförande av sådana fordon, vilket ger polisen laglig grund för ingripande och beslagtagande av förare och fordon. Åklagarväsendet avskriver dock inte sällan sådana brottsmisstankar, vilket gör polisen maktlös. Polisen tvingas därför att frisläppa förare och fordon som på nytt riskerar sina och andras liv på våra vägar.

Det kan inte anses vara förenligt med lagstiftarens intention eller allmän trafiksäkerhet att olagliga fordon tillåts framföras på våra vägar oavsett skäl. Därför bör regeringen överväga möjligheten att se över relevanta lagrum.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helena Antoni (M)

Åsa Coenraads (M)

Lars Püss (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)