Främjande av regionala livsmedelscentrum typ Hälsingelivs

Motion 2008/09:MJ492 av Sven Bergström och Bodil Ceballos (c, mp)

av Sven Bergström och Bodil Ceballos (c, mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja lokal och regional livsmedelsproduktion.

Motivering

Efterfrågan på lokalt producerade och ekologiska livsmedel ökar stadigt. De initiativ som tagits landet runt med Bondens marknad mitt i stan har på många håll blivit veritabla succéer. Inte minst i Gävle har denna företeelse blivit ett mycket uppskattat och värdefullt inslag i stadsbilden där stadsborna varje lördag kunnat fylla sina skafferier med kvalitetsprodukter från närområdet.

Detta visar att det finns förutsättningar för en ökad tillväxt inom livsmedelsproduktion i vårt land men hittills har inte tillräckligt mycket produkter kommit ut på marknaden. Många företag och privatpersoner har utvecklingstankar inom livsmedelproduktion men det finns också många hinder på vägen.

För att öka möjligheterna att utveckla och testa olika idéer behövs arenor där man kan träffa andra företag, pröva sina produkter, få hjälp och rådgivning m.m. Man kan genom tidigare erfarenheter utläsa ett önskemål från mindre livsmedelsföretag om närhet till lokaler, utrustning och kompetens för produktutveckling av livsmedelsprodukter. Mot denna bakgrund finns det anledning till åtgärder för att främja utvecklingen av regionala livsmedelscentrum.

Ett regionalt livsmedelscentrum kan vara en kreativ mötesplats där nya nätverk och innovationer initieras. Nätverksträffar kan anordnas och formas efter önskemål från bl.a. livsmedelsföretagen själva. Dessa centrum kan tillhandahålla både utrustning och kompetens för att hjälpa livsmedelsföretag och odlare med såväl produktutveckling och analyser som fortbildningskurser. Dessa anläggningar bör också kunna bli en resurs för olika aktiviteter inom besöksnäringen, då det finns en nära koppling mellan livsmedel och besöksnäring. Forskning om lokal livsmedelsproduktion med fokus på produktutveckling och kvalitet blir en tillgång inte bara i regionen utan även nationellt.

Det finns behov av ett flertal livsmedelscentrum i Sverige som kan hjälpa livsmedelsföretagare att lyckas med sina produkter. Ett exempel på ett sådant bra initiativ är Hälsingelivs. Det är en förening för livsmedelsföretagare i Hälsingland som i ett tänkt EU-projekt utformat förslag på hur ett regionalt livsmedelscentrum i samverkan mellan näringsliv och offentlig verksamhet kan formas. Att förena utveckling, utbildning och forskning i mindre enheter ger en effektfull spridning av tillgång på utvecklingsresurser vilket i förlängningen ger ett brett utbud av lokala livsmedelsprodukter med hög kvalitet.

Dagens problem är svårigheterna att förena just dessa utvecklingsresurser och hitta bra lösningar för framtiden. Att stödja pilotprojekt av denna typ bör ligga väl i linje med regeringens livsmedelsstrategi och kan utgöra ett led i att göra Sverige till det främsta matlandet i Europa.

Stockholm den 2 oktober 2008

Sven Bergström (c)

Bodil Ceballos (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)