Framkomlighet för handikappade

Motion 1993/94:Ju215 av Pär Granstedt (c)

av Pär Granstedt (c)
Att så långt som möjligt eliminera handikappets effekter
i den enskildes tillvaro är ett viktigt mål i den svenska
handikappolitiken. Dit hör möjligheterna att förflytta sig --
en förutsättning för ett normalt socialt liv: arbete, umgänge,
fritidsaktiviteter etc. Arbetet på att undanröja svårigheter
härvidlag bör därför ha hög prioritet.
Den bristande framkomligheten på trottoarer är ett
stort, och i betydande grad onödigt, problem för
synskadade och rullstolsbundna. Byggnadsställningar,
trottoarserveringar, skyltar, parkerade cyklar etc skapar
svårigheter och ofta direkta olycksrisker. Allmänna
ordningsstadgan skall ombesörja att det inte finns några
hinder på gångbanorna, men den är uppenbarligen
otillräcklig. Efterlevnaden av de regler som finns är mycket
bristfällig. Det kan bero på en bristande kunskap hos
allmänheten, men hänger säkerligen i stor utsträckning
samman med bristande tillsyn och påföljder.
Regeringen bör därför ta initiativ för att förbättra
situationen. Aktuella åtgärder kan vara förbättrad
information till allmänhet, butiks- och restaurangägare m fl,
en skärpt tillsyn och skärpta straffbestämmelser.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om åtgärder för att få till stånd en
bättre framkomlighet för handikappade i enlighet med vad
som anförts i motionen.

Stockholm den 19 januari 1994

Pär Granstedt (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)