Framtiden för Sancta Birgitta Klostermuseum

Motion 2021/22:180 av Jonas Andersson i Linghem (SD)

av Jonas Andersson i Linghem (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur staten kan ta ett ökat ansvar för att säkerställa framtiden för Sancta Birgitta Klostermuseum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena invigdes 2003 i samband med heliga Birgittas 700-årsjubileum. Museet är beläget i Vadstena kungshus, även känt som Bjälboättens palats, vilket uppfördes under 1260-talet. Byggnaden är Nordens, och kanske även norra Europas, bäst bevarade högmedeltida palats. Under 1300-talet om­vandlades palatset till att inrymma ett nytt kloster och klosterorden i enlighet med heliga Birgittas vision. Museet i fråga skildrar en viktig del av det medeltida Sveriges historia i allmänhet, och i synnerhet den heliga Birgittas historia som i sin tur har en betydelsefull plats i svensk historia. Birgitta var en känd person redan under sin tid, och hon helgon­förklarades 1391 av påven. Heliga Birgitta är i dag ett av Europas skyddshelgon.

Det rika kulturarv och den rika historia som Sancta Birgitta Klostermseum visar upp är av stor betydelse inte bara för Östergötland, utan för hela Sverige. Det är till och med av internationellt intresse. Vadstena är dessutom ett center för pilgrimsturism i Sverige. Av detta skäl är museet och dess verksamhet viktigt, och utöver det är det givetvis även viktigt för besöksnäring och turism.

Museet i Vadstena drivs i dagens läge ideellt av Birgittastiftelsen som har svårt att klara sig ekonomiskt och står inför en osäker framtid, bland annat för att de medel man får in från försäljning, bidrag och donationer inte räcker till. Företrädare för Birgitta­stiftelsen har själva uttryckt i medier att stiftelsen inte i längden kommer att klara av att driva museet och satsa på det sätt som behövs för att upprätthålla verksamheten. Verk­samheten är alltså nedläggningshotad. Man har från företrädarnas sida vidare påpekat att man gärna skulle se en annan, starkare huvudman för museet och att ansvaret för verk­samheten skulle kunna tas över av staten. Undertecknad menar att det borde ligga i statens intresse att värna och skapa en framtid för den verksamhet som Sancta Birgitta Klostermuseum i dag har ansvar för eftersom det handlar om en viktig del av svensk historia. På vilket sätt staten kan ta ett ökar ansvar för att säkerställa museiverksam­hetens framtid bör därför utredas.

Jonas Andersson i Linghem (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)