Framtidens infektioner

Motion 2021/22:542 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi i förebyggandet av framtidens infektionssjukdomar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vår samtids vanligaste dödsorsaker till följd av sjukdom är hjärt-kärlsjukdomar och cancersjukdomar. Allt fler överlever dock dessa sjukdomar.

Samtidigt ökar antalet motståndskraftiga bakterier, och antibiotikaresistens håller på att utveckla sig till ett nytt stort medicinskt samhällsproblem. Det finns en tydlig samstämmighet bland forskare att framtidens stora medicinska utmaning kommer att ligga i att hitta ett sätt att behandla och bekämpa dessa motståndskraftiga bakterier.

Våra sjukhus är konstruerade för en tid när vi kunde lita på antibiotika som botemedel mot bakterier och vår förmåga att vaccinera bort farliga virussjukdomar. Vi kommer sannolikt inte att kunna ha samma tilltro till dessa konventionella läkemetoder i framtiden, och det är därför av största vikt att vi redan nu börjar arbeta proaktivt i syfte att rusta oss inför den här kommande utvecklingen.

Ett möjligt sätt att bekämpa de här framtida infektionerna och virusen är att bygga bort dem. I Malmö har en ny infektionsklinik byggts utifrån nya idéer och gamla principer. Genom bland annat en bättre luftkonditionering och en större separering av patienter har problemet angripits. Angreppssättet är tänkt att kunna överföras även till andra kliniker och sjukhus.

Vårdhygienen är en viktig aspekt i att bekämpa framtidens bakterier och virus, men det måste också tas ett helhetsgrepp på hur vi ska skydda oss. Det gäller att arbeta aktivt och proaktivt för att inte tillåta problemet att växa. Det krävs därför en nationell strategi baserad på rådande forskning för hur vi ska förebygga framtidens infektionssjukdomar.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)