Fri flytträtt på spar- och försäkringsprodukter

Motion 2011/12:Fi277 av Otto von Arnold och Anders Sellström (KD)

av Otto von Arnold och Anders Sellström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda fri flytträtt på spar- och försäkringsprodukter.

Motivering

Enligt en opinionsundersökning om flytträtt på pensions- och försäkringsprodukter vill nio av tio svenskar ha lagstadgad rätt att byta pensionsförvaltare. Kunskapen är dock låg om att denna rätt saknas i dag. Av de tillfrågade trodde över 50 procent sig ha rätt att fritt byta förvaltare på hela sitt pensionssparande – vilket inte stämmer. Rätten att byta förvaltare gäller enbart sparande som inbetalats efter den 1 januari 2006.

Sparare har en grundläggande rätt att ”rösta med fötterna” och att – utan otillbörligt negativ inverkan på avgifter eller skatter – byta förvaltare av sitt kapital om man är missnöjd med förvaltningen. Därför bör en fri flytträtt på samtliga spar- och försäkringsprodukter införas, så även retroaktivt vad avser en persons hela pensionskapital. En flytträtt bidrar till att optimera sparandet, sänka kostnaden för försäkringen, skapa ett större utbud och skapa transparens.

Marknaden för pensionssparande är koncentrerad till ett fåtal aktörer som noggrant bevakar sina och konkurrenternas marknadspositioner. En fri flytträtt ligger inte omedelbart i deras intresse.

För den enskilde pensionstagaren som i de flesta fall inte har annan förmögenhet än sitt pensionskapital är en fri flytträtt i sin yttersta konsekvens en demokratifråga.

Den fria flytträtten ligger väl i linje med Kristdemokraternas linje om att människor ska ges ökad självbestämmanderätt över sina liv och sina tillgångar.

Konsekvenser av att inte införa en fri flytträtt kan bli stora intressekonflikter mellan konsumentnyttan och affärsverksamheter som tillåts sätta sina egna spelregler, vilket i sin tur ger konkurrensfördelar.

Stockholm den 4 oktober 2011

Otto von Arnold (KD)

Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)