Fri konkurrens på bredbandsmarknaden

Motion 2016/17:60 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att PTS och Konkurrensverket bör se över övervakningen och tillsynen av kommuners agerande på bredbandsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är en ledande nation inom digitalisering och har haft en unikt stark bredbandsutbyggnad. Det ska vi vara stolta över. Många svenskar har idag möjligheten att välja mellan tv- och bredbandstjänster via flera nät. Man kan välja mellan det traditionella kopparnätet för telefoni, mobila bredbandsnätet, via kabelnätet eller genom fiber-LAN.

Den snabba utvecklingen har lett till en intensiv konkurrens mellan operatörerna, både i samma nät och mellan olika parallella nät som har olika egenskaper, förutsättningar och affärsmodeller. Som liberal välkomnar jag denna utveckling av främst tillgänglighetsskäl och kostnadsskäl. Konkurrensen har pressat priserna för hushållen och gjort att operatörerna blivit nödgade att investera stora belopp i näten. De förbättrade näten gör det möjligt för svenskar att öppet handla och kommunicera med människor över hela Sverige och världen.

Samtidigt pågår nu en oroande trend. Svenska kommuner börjar alltmer framträda som marknadsaktörer på bredbandsmarknaden. Det negativa med detta är uppenbart. Det finns en stor risk för konkurrenssnedvridning när offentliga bolag konkurrerar med privata på samma marknad. Kommunala aktörer måste undvika att agera på redan konkurrensutsatta marknader, dvs. framför allt på internetaccessmarknaden och kommunikationsoperatörsmarknaden. De behövs helt enkelt inte där.

I dag kan vi se exempel på att kommuner vill skapa kommunala stadsnätsmonopol och bygga konkurrensbegränsande allianser mellan allmännyttiga bostadsbolag.

Utvecklingen går emot regeringens bredbandsstrategi. I den framgår målet att minst 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020. Målet bygger i första hand på marknadsmässiga investeringar och att det offentliga ska skapa förutsättningar för konkurrens och utbyggnad. I strategin slås även vikten av konkurrens i och mellan olika nät fast. Där framgår att:

i det fall kommunala bostadsbolag anlägger ny infrastruktur för bredband är det viktigt att möjligheten att använda parallella infrastrukturer såsom t.ex. fastighetsnät för kabel-tv inte begränsas. Ett sådant förfarande begränsar då möjligheten till infrastrukturbaserad konkurrens.

Den ansvariga myndigheten, Post- och telestyrelsen, ska i sitt arbete alltid utgå ifrån vad som är bäst för konsumenterna. I en idealsituation är det konsumentens aktiva val som styr marknaden, men för att det ska kunna ske måste konsumenterna ha tillgång till ett brett utbud av tjänster. Därför är ett av PTS uttalade mål att ge marknaden goda förutsättningar att tillhandahålla tjänster. Och det viktigaste medlet för det är att säkerställa en effektiv konkurrens på den aktuella marknaden.

Med anledning av ovanstående bör Konkurrensverket och ansvarig myndighet se över regelsystemet för att skapa en fri och rättvis konkurrens på den svenska bredbandsmarknaden.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-21 Granskad: 2016-09-26 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)