Fribeloppet för studier

Motion 2013/14:Ub277 av Marta Obminska (M)

av Marta Obminska (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fribeloppet för studiemedel.

Motivering

Studenter har rätt till studiemedel för att finansiera sitt uppehälle under studietiden. I dagsläget kan studenter vid universitet eller högskola få 9 004 kronor per månad vid heltidsstudier, av vilka 2 820 kronor är bidrag och 6 184 kronor är lån. Studenter kan arbeta vid sidan av studierna för att öka inkomsterna, för att komplettera studierna eller för att få arbetslivserfarenhet. Yrkesarbetande kan också välja att studera för att skola om sig eller för att komma vidare i karriären. Inkomster vid sidan av studierna är tillåtna upp till ett visst belopp under ett kalenderhalvår utan att studiemedlen minskas. Detta kallas fribelopp.

Fribeloppet har höjts i flera steg och i budgetpropositionen för år 2014 föreslår alliansregeringen att det höjs med ytterligare 30 000 kronor från dagens 142 400 kronor till ca 172 400 kronor per kalenderår. Alliansens höjningar har inneburit flera steg i rätt riktning mot att uppmuntra de studenter som vill och kan jobba vid sidan av studierna, på sommarlov och under terminerna. Fribeloppet innebär dock fortfarande stora marginaleffekter för de studenter som arbetar ”för mycket”, förutom skatt på lönen tvingas studenten betala tillbaka stora delar eller hela studiemedlet. Studenter kan då i värsta fall istället välja att jobba svart eller att låta bli att jobba och därmed ställa sig utanför arbetsmarknaden trots att de har viljan och möjligheten att jobba.

Avsaknad av arbetslivserfarenhet är en viktig förklaring till arbetslösheten bland akademiker. Det finns därför goda ekonomiska skäl att uppmuntra studenter till arbete vid sidan av studierna. Fribeloppet innebär, trots aliansregeringens positiva sänkningar av detsamma, fortfarande ett hinder för studenter som vill arbeta.

Regeringen bör därför överväga möjligheten att se över ett avskaffande av fribeloppet.

Stockholm den 1 oktober 2013

Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)