Fribeloppets avskaffande

Motion 2013/14:Ub237 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över fribeloppet för studiemedel.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att avskaffa fribeloppet avseende lånedelen i studiemedlen.

Motivering

Fribeloppets övre gräns har höjts i flera steg. De har alla varit välkomna initiativ från regeringen och steg mot ett rättvisare studiemedelssystem. Det är dock bekymrande att det överhuvudtaget ska finnas en gräns för hur mycket en student ska få tjäna för att kunna beviljas studiemedel. En student som arbetar mer än vad fribeloppsgränsen medger, betalar skatt och bidrar till statens inkomster, men får ett lägre studiemedel för resten av terminen.

Detta medger en syn på studenter som helt frikopplade från arbetsmarknaden. Många studenter väljer att arbeta för att på så vis delfinansiera sina studiekostnader och bidrar samtidigt till vår allmänna välfärd. Samtidigt innebär det även att studenten får in en fot på arbetsmarknaden och etablerar värdefulla nätverk, vilket kan underlätta för studenten den dag hon eller han lämnar studierna och söker arbete på heltid. Den som studerar bör också själv kunna få välja hur mycket denne kan arbeta utöver sina studier, då det också finns tydliga regler för vilka studieresultat som måste uppnås för berättigande till studiemedel.

Arbetslivserfarenhet är en viktig komponent på arbetsmarknaden och det ska löna sig att arbeta. Förekomsten av fribeloppet slår därför fel. Systemet leder till att en student som arbetar för mycket får ett lägre studiemedel för resten av terminen. Studenter som väljer att göra lite mer, på sin fritid vid sidan av studier, bör inte bestraffas för detta.

Den del av studiemedlet som utgörs av bidrag bör inte kunna användas som ett sätt att dryga ut sina inkomster för den som till stor del försörjer sig på arbete under studietiden. Därför bör regeringen överväga möjligheten att se över om den del av studiemedlet som är bidrag bör behovsprövas, liksom om fribeloppet avseende lånedelen i studiemedlen bör avskaffas.

Vinsterna vore många. Studenter kan själva välja hur de finansierar sin studietid samt att det lönar sig att arbeta extra.

Stockholm den 23 september 2013

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)