Frihetsberövande

Motion 1998/99:Ju508 av Alice Åström m.fl. (v)

av Alice Åström m.fl. (v)
Inledning
Denna motion läggs med anledning av påpekanden från
Europakommittén för förebyggande av tortyr och inhuman
behandling eller förnedrade behandling eller straff.
Påpekandena återfinns i kommitténs rapport till den svenska
regeringen den 24 juli 1998. Rapporten antogs av
Europakommittén den 3 juli 1998 och den redovisar
slutsatser från det studiebesök en delegation från kommittén
gjorde i Sverige i februari i år.
Mycket av kritiken baseras på det faktum att Sverige saknar tydliga
lagregleringar inom vissa väsentliga områden. Vänsterpartiet anser det ange-
läget att Sverige upprätthåller en hög standard vad gäller rättssäkerhet och
mänskliga rättigheter. Det är dessutom väsentligt för Sveriges trovärdighet i
internationella sammanhang för alla frågor som rör mänskliga rättigheter.
Den kritik som framförts bör omedelbart leda till ändringar i lagstiftningen.
Flera av påpekandena har framförts vid tidigare besök, och löften har då
givits om att regeringen ska se över detta och göra de förändringar som före-
slagits. Vänsterpartiet lyfter i denna motion fram några kritiserade om-
ständigheter och vi förutsätter att även övriga påpekanden från kommittén
kommer att leda till förslag på åtgärder för att rätta till missförhållanden.
Rätten att underrätta
anhörig eller annan
Alla som berövas sin frihet av polisen ska ha rätt att
omedelbart underrätta anhörig eller annan nära person, efter
eget val. Den rätten finns inte i svensk lag och
undersökningen visar att polisens praxis varierar från fall till
fall. Regeringen bör komma med förslag till en lag som
kommer till rätta med det missförhållande kommittén visat
på. Om den kommande lagen ger någon möjlighet till
undantag från rätten att underrätta anhörig, ska undantagen
noga preciseras och det ska krävas skriftligt motiverade
beslut som ska godkännas av, förslagsvis, åklagare.
Rätten till advokat
Redan för sju år sedan kritiserade kommittén Sverige för att
lagen inte ger omedelbar rätt att kontakta advokat vid
frihetsberövanden. Ofta ges den möjligheten före ett första
förhör, vilket innebär att personen kan ha suttit anhållen
många timmar innan. Kommittén rekommenderar Sverige att
nödvändiga åtgärder måste genomföras för att utöka rätten
till kontakt med advokat. Regeringen bör komma med
förslag till en lag som kommer till rätta med det
missförhållande kommittén visat på.
Rätten till läkare
Kommittén rekommenderar att en tydlig lagregel införs som
ger alla frihetsberövade en uttrycklig rätt till tillgång till
läkare, inkluderande eget val av läkare. I dagens reglering
står det att en person som hålls i förvar skall bli undersökt av
en läkare så fort som möjligt om han/hon behöver medicinsk
hjälp eller själv begär att läkare skall kallas in. Denna
begäran kan avslås om polisen anser att det uppenbart
onödigt eller annars inte nödvändigt. Regeringen bör komma
med förslag till en lag som kommer till rätta med det
missförhållande kommittén visat på.
Utredning av anmälningar mot polis
Vänsterpartiet har tidigare lyft frågan om att tillskapa en
oberoende instans för att utreda anmälningar/klagomål från
enskilda på polisens förfaringssätt. Även kommittén fäster
uppmärksamhet vid detta. För att utredningarna av
anmälningar mot polisen skall vara effektiva, måste de som
är inblandade i utredningsarbetet vara oberoende och
opartiska. Det bör tillskapas en oberoende instans för
utredningar av anmälningar/klagomål från medborgare mot
polisen. Detta bör ges regeringen till känna

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagändring enligt vad i
motionen anförts om rätten att underrätta anhörig eller annan vid
frihetsberövanden,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagändring enligt vad i
motionen anförts om rätten att kontakta advokat vid frihetsberövanden,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagändring enligt vad i
motionen anförts om rätten till läkare vid frihetsberövanden,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en oberoende instans vid utredningar av klagomål mot polisen.

Stockholm den 26 oktober 1998
Alice Åström (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)

Lena Olsson (v)

Tanja Linderborg (v)

Tasso Stafilidis (v)

Yvonne Oscarsson (v)

Ulla Hoffmann (v)

Ingrid Burman (v)

Rolf Olsson (v)

Sture Arnesson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)