Friskvårdsbidrag för alla företagsformer

Motion 2019/20:480 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)

av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över en anpassning av regelverket för friskvårdsbidrag till att också omfatta ägaren till en näringsverksamhet som bedrivs som enskild firma och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsgivare kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård på arbetsplatsen. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5000 kronor per år inklusive moms. Detta är ett totalbelopp som gäller den anställdes utgifter för både motion och annan friskvård. Arbetsgivaren kan i stället för friskvårdsbidrag, eller som ett komplement till friskvårds-bidrag, bekosta och stå för kostnaden för till exempel ett gymkort. Bedömningen av om det är fråga om skattefri personalvårdsförmån ska i dessa fall göras baserat på om aktiviteten är av enklare slag och mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen. En förutsättning för skatte- och avgiftsfrihet är att erbjudandet om förmånen riktar sig till alla anställda. (Hämtat från Skatteverket.se.)

Friskvårdsbidraget gäller dock inte för alla.

Trots att det är väl känt att fysisk aktivitet bidrar till hälsa och välmående får i dag inte alla tillgång till den skattebefriade motionen. Egenföretagare med enskild firma kan inte ta del av förmånen. Det är bara i aktiebolag som företagaren själv räknas som anställd och skattefritt kan få friskvård betald av företaget. Den som driver en enskild firma kan få avdrag för kostnad för motion till de utomstående anställda som finns i firman, men inte för friskvård till sig själv. 425000 företagare som driver enskild firma får alltså inte del av förmånen, trots att de skapar jobb och bidrar med miljardbelopp i skatteintäkter.

Det finns självklart inget stöd för att egenföretagare i mindre omfattning än andra är i behov av friskvårdande motion etc.

Med stöd i det ovan anförda yrkar jag därför att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt anpassa regelverket för friskvårdsbidrag till att också omfatta ägaren av en näringsverksamhet som bedrivs som enskild firma och tillkännager detta för regeringen.

Anders Åkesson (C)

Per Schöldberg (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)