Friskvårdsbidrag till pensionärer

Motion 2019/20:92 av Clara Aranda (SD)

av Clara Aranda (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utforma friskvårdsbidrag till pensionärer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rörelse och fysisk aktivitet är en viktig aspekt genom hela livet. Vi vet att motion stärker hälsan och förebygger sjukdomar samt förbättrar allmäntillståndet.

Friskvård är med andra ord ett viktigt verktyg för att upprätthålla en god hälsa och förbättra möjligheterna till förbättrad livskvalitet.

Idag har många äldre inte tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna utöva friskvårdsaktiviteter och får därmed avstå. Ett friskvårdsbidrag utformat till pensionärer skulle kunna stärka hälsan och förbättra livet för många seniorer.

Faktum är likaså att det kan vara en ekonomisk vinst för samhället då hälso- och sjukvårdskostnader kan minska genom hälsoförebyggande insatser. Ur ett långsiktigt perspektiv kan en hälsofrämjande investering därmed skapa goda effekter på både individ- och samhällsnivå.

När det gäller psykisk ohälsa är det åldersgruppen 4564 år som är den värst drabbade. Därefter är det åldersgruppen 65 år och äldre.

Äldre lider i mycket hög utsträckning av psykisk ohälsa och det är hos män över 80 år som självmordstalen är som högst. I många fall är den psykiska ohälsan hos äldre depression, isolering, ofrivillig ensamhet och kroppsliga sjukdomar.

Det talas sällan om att äldre är överrepresenterade i statistiken när det gäller psykisk ohälsa. Därför är det en mycket viktig fråga att lyfta och hantera.

En tydlig orsak till de höga suicidtalen är just ensamhet och isolering. Stora livsomställningar påverkar likaså den psykiska hälsan. Ett exempel kan vara att gå i pension, vilket kan innebära att man förlorar rutiner, har betydligt mer fritid och samtidigt kanske behöver leva på en dålig pension.

Ett friskvårdsbidrag kan med anledning av ovanstående ha en avgörande betydelse för många äldre som befinner sig i en liknande situation. Psykisk ohälsa behöver mötas upp på alla samhällsnivåer, och förebyggande hälsoförstärkande insatser är därför mycket viktiga i sammanhanget.

Clara Aranda (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-20 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)