Fritidsledarutbildning i Uppsala

Motion 2018/19:2252 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förlägga en fritidsledarutbildning till Uppsala och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fritidsledare är en yrkesgrupp som i huvudsak arbetar inom barn- och ungdoms­verksamheter. Målet för fritidsledaren är att möjliggöra att det skapas en trygg fritid med fungerande relationer. Varje människas/individs resurser ska komma fram och medverka till att man gör sitt bästa. Det betyder att man arbetar både på att stärka individen och samhällets bästa för att kunna få en fritid som ger välbefinnande. Det är en form av folkhälsoarbete och folkbildning. Dessa färdigheter kommer väl till pass i förskolan och inom barnomsorgen. Vuxna personer med olika erfarenheter och kunskaper är otroligt viktiga för alla barn och ungdomar och kanske speciellt för integrationen i samhället där olika kulturer och erfarenheter möts.

folkhögskolornas hemsida framgår från 2017 års utvärdering att det på de 24 folkhögskolorna i länet fanns totalt 255 studenter. Av de som utexaminerats med utbildningsbevis fick 95 procent anställning och 80 procent hade tillsvidareanställning. Ett yrke och en studietid som verkligen leder till arbete. Det är stor efterfrågan på utbildade fritidsledare. De flesta arbetar inom offentliga sektorn och med det avses kommunerna. 45 procent arbetar i skolan, drygt 35 procent på fritidsgårdar och nästan 10 procent på fritids.

Vid sidan om fritidsledararbetet får fritidsledaren allt mer en yrkesroll inriktad mot kultur- och specialpedagogik och ett arbete som är mer informellt och där läroprocessen handlar om möten med människors totala livssituation. En samverkan med pedagoger, lärare och fritidsledare behövs i vårt mångfasetterade samhälle och i den viktiga uppgiften för att barn/ungdomar ska kunna växa upp till ett gott liv. Det behövs också för att underlätta introduktionen i det svenska samhället. Det betyder att det främjar och berikar när olika yrkesgrupper arbetar tillsammans inom barnomsorgen, i skolan och givetvis i föreningslivet.

I dag ser vi att bristen på utexaminerade fritidsledare innebär att få får tillsvidare­tjänster. Byte av personal är inte bra för kontinuitet vare sig mellan olika yrkesgrupper eller för barnen och ungdomarna som aldrig hinner skapa en relation med fritidsledaren. Inom skolan och fritidsverksamheten är det ständigt brist på personal och det är också ett skäl till att medverka till fler utbildade vuxna inom dessa områden. Här är fritids­ledare en lämplig yrkeskategori att satsa på.

Med hänvisning till ovanstående framgår tydligt att det i Uppsala vore lämpligt att förlägga en fritidsledarutbildning. Uppsala län är det län i landet som växer mest, vilket betyder att det finns många barn och ungdomar i fritidsverksamheten och i skolan. Vid universitetet i Uppsala och vid andra utbildningar kan det med lätthet skapa informella och formella samarbeten för att forma en fritidsledarutbildning av hög kvalitet.

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)