Frivillig behandling inom ramen för kriminalvård

Motion 2007/08:Ju434 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, v, fp, mp, m)

av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, v, fp, mp, m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den frivilliga behandling som genomförs inom ramen för kriminalvård kan fortgå även efter avtjänat straff.

Motivering

Barn som utsätts för våld och andra övergrepp behöver mer än någon annan grupp samhällets stöd. Barn kan även ta stor skada av vuxnas kriminalitet utan att själva vara direkt utsatta. Det gäller till exempel barn som har en förälder som utövar våld mot den andre föräldern och barn som har en förälder som missbrukar.

Kriminalvården har i dag ett antal behandlingsprogram för att minska risken för återfall i brott. Ett behandlingsprogram riktar sig till män som är dömda för alla typer av sexualbrott. Det finns även program för män som har utövat kontrollerande beteende mot sin partner eller före detta partner och för intagna som missbrukar narkotika.

Behandling på frivillig väg för den som är motiverad kan i bästa fall bryta ett brottsligt beteende, vilket förstås är oerhört positivt för den berörde och för dem som finns i hans eller hennes omgivning. Problemet i dag är att den som vill fortsätta en inte avslutad behandling efter avtjänat straff inte får göra detta. Orsaken är att kriminalvårdens uppdrag inte omfattar tiden efter det att påföljden är verkställd. Detta är förstås olyckligt. Kriminalvården, med den kunskap och kompetens som myndigheten besitter, borde kunna få fortsätta att erbjuda behandling efter strafftidens slut för den som är motiverad och redan påbörjat sådan behandling. Den dömda får en faktisk chans att ändra sitt beteende. Antalet återfall kan minska. Detta är av största betydelse för de barn som är offer för vuxnas våld, drogmissbruk och andra former av kriminalitet.

Stockholm den 4 oktober 2007

Rosita Runegrund (kd)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Eva Olofsson (v)

Solveig Hellquist (fp)

Jan Lindholm (mp)

Margareta B Kjellin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)