Frivilligcentraler

Motion 1997/98:So658 av Ola Ström (fp)

av Ola Ström (fp)

Frivilligcentraler är från början en norsk innovation (Frivillighetssentral). Tanken är att i närområdet ha en punkt där kontakter och förmedling av frivilliginsatser kan ske. Erfarenheterna från Norge har visat att Frivilligcen­traler är en lyckosam modell för samverkan mellan den frivilliga och den offentliga sektorn. Efterfrågan på frivilligt socialt arbete är förmodligen större än någonsin.

Frivilligcentraler får aldrig bli en ny organisation eller institution i sig. Frivilliginsatser ska vara ett komplement till den kommunala verksamheten. Frivilligcentralen ska inte heller ”ta över” verksamhet och ansvarsområden från fungerande ideella organisationer. Det har däremot visat sig att sam­ordningen mellan ideella organisationer ofta är dålig. I vissa fall har t o m ideella organisationer betraktat varandra som konkurrenter istället för att se hur de sinsemellan kan komplettera varandra till nytta för lokalsamhället.

Dessutom vill många människor göra ideella insatser utan att för den skull vara medlemmar i en församling eller organisation. För dem kan Frivilligcentralen vara ett alternativ.

I Örebro har det under perioden 1993–1994 startats sju Frivilligcentraler, vilka är goda lokala exempel på nya samverkansformer. I juni 1994 antog också Örebro, som första svenska kommun, enhälligt ett policydokument för frivilligt socialt arbete.

I Örebro finns också Centrum för samhällsarbete och mobilisering, Cesam.

Det är Cesam som har initierat Frivilligcentraler som ett led i lokalt utvecklingsarbete.

Mycket tack vare Cesams kunskaps- och informationsinsatser finns det i dag cirka 70 stycken Frivilligcentraler i Sverige. Alla med olika särprägel och inriktning beroende på de lokala behoven.

Under de fyra år som Frivilligcentraler har funnits i landet, har Cesam förmedlat kontakter mellan samordnare i landet samt ordnat arenor för erfarenhetsutbyte. Cesam har också en databas (KUNBA) som fungerar som ett erfarenhetsbibliotek, med samlad information om och erfarenheter från olika lokala utvecklingsprojekt. Via denna databas kan nya initiativtagare till Frivilligcentraler få kunskap om och möjligheter till kontakter med andra initiativtagare.

Cesam har i dag inget statligt ekonomiskt stöd till rådgivningsverksamhet för Frivilligcentraler. I vårt grannland Norge är situationen den motsatta. Där ses Frivilligcentralerna som ett mycket viktigt komplement till den offentliga välfärden och har därmed ett stort ekonomiskt stöd av staten.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stöd till frivilligcentraler genom Stiftelsen Centrum för samhällsarbete och mobilisering (CESAM).

Stockholm den 5 oktober 1997

Ola Ström (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)