Fullödig skattetransparens

Motion 2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga skatteuttag alltid ska redovisas i anslutning till varje transaktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många medborgare har förmodligen en allmän och kanske något abstrakt uppfattning om att vi har ett tämligen högt skattetryck i Sverige. Men exakt hur stort det faktiskt är och hur det fördelar sig kan i vardagen vara något svårare att skapa sig en klar bild om. Detta kan emellertid vara väsentligt för att kunna uttrycka väl grundade synpunkter på dels det totala skatteunderlaget i sig men dels också den ekonomiska styrningen och vilka delar skatteuttaget syftar till att premiera, missgynna och i övrigt användas till.

Av någon anledning går man idag ungefär halvvägs i redovisningen av skatter till enskilda privatpersoner. På de flesta lönespecifikationer kan avdragen preliminärskatt utläsas men inte därutöver tillkommande arbetsgivaravgifter. Konsumentkvitton redovisar mervärdesskatten separat men inte ingående punktskatter för exempelvis bränsle, alkohol eller tobak. Allt detta kan bidra till att upprätthålla ett sken av att det totala skatteuttaget skulle vara lägre än vad det egentligen är. Något sakligt motiv till denna halvmesyr är svårt att finna. Självfallet måste ambitionen vara att om man ändå gör någonting så kan man lika gärna försöka göra det ordentligt så långt det går. Med ökad inblick och kunskap ökar möjligheterna för medborgarna att göra medvetna val, både vad gäller sin egen konsumtion och dylikt men också när det kommer till att utkräva ansvar från berörda beslutsfattare. Då duger det inte att endast halva sanningen tillhandahålls. Sålunda bör det vara obligatoriskt att alltid redovisa samtliga skatteuttag i anslutning till varje transaktion.

Fredrik Eriksson (SD)

Jonas Millard (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)