Gårdsförsäljning av egenproducerat vin

Motion 2010/11:So284 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (M)

av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerat vin.

Motivering

På 1990-talet upphörde flera av monopolen på alkoholområdet, som import, tillverkning och partihandelsförsäljning. Detta skedde för att anpassa bland annat Sverige till EU:s inre marknad. Dock valde vi i Sverige att behålla detaljhandelsmonopolet, Systembolaget, av alkoholpolitiska skäl. Problemet är att nuvarande bestämmelser hämmar den inhemska vinproduktionen. Svenskt vin har inte samma villkor som utländsk produktion när det gäller tillgång till den viktiga egna närmarknaden. I praktiken diskrimineras närproducerade svenska drycker i förhållande till drycker från övriga EU och världen. Systembolagets storskalighet och monopolställning medför att man skall förse hela Sverige, vilket kräver stora kvantiteter, samtidigt som kravet på god lönsamhet gör att man har inköpsregler som gynnar storskaliga leverantörer. Inhemska vinproducenter är i regel småskaliga och saknar ofta möjlighet att tillgodose Systembolagets stränga leveranskrav. Det gäller i synnerhet för nyetablerade företag. I länder utan försäljningsmonopol kan producenter sälja direkt till sin hemmamarknad. Det är vanligt att mindre och medelstora producenter i de traditionella vinländerna säljer större delen av sin produktion direkt till besökare. Sådan gårdsförsäljning kräver ingen distribution eller fördyrande mellanled. Den blir därmed gynnsam såväl för producent som för kund och är dessutom mer miljövänlig. Lokal, småskalig och mångfacetterad vinproduktion vore omöjlig utan denna försäljning.

Syftet med ett tillåtande av gårdsförsäljning är således att småskaliga tillverkare av vin skall få möjligheten att sälja direkt från sina gårdar. Detta tillämpas i hela Europa. Remissinstanser som Jordbruksverket, Tillväxtverket, LRF, SHR och Företagarnas riksorganisation ställer sig positiva till gårdsförsäljning. Vidare har EU-kommissionen understrukit att gårdsförsäljning av t.ex. lokalproducerat öl och vin är juridiskt förenligt med vårt försäljningsmonopol.

Stockholm den 20 oktober 2010

Lotta Finstorp (M)

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)