Gemensam nordisk linje kring beredskap och större kriser

Motion 2021/22:1969 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att de nordiska länderna framöver har en gemensam linje för att hantera större kriser och beredskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De nordiska länderna har sedan lång tid tillbaka samarbetat och monterat ner olika gränser. Vi har haft ett viktigt ekonomiskt utbyte, familjeband över gränserna och en form av gemenskap. Handel, diplomatiskt samarbete, passfrihet och god grannsämja är saker vi i Norden kunnat vara stolta över och tjänat på tillsammans. Vi har lärt och delat med oss av varandra på många olika sätt.

Under den pågående pandemin bröts denna utveckling, inte minst när olika former av gränskontroller och hinder uppstod samt skilda sätt att hantera pandemin. En bidragande orsak till detta får anses vara att den svenska pandemihanteringen skiljde sig kraftigt från de andra nordiska ländernas. I dagsläget visar också olika mätbara sätt att bedöma hur liv, hälsa och sjukdom som följd av pandemin har varit till Sveriges nackdel. Handel, turism och utbyte mellan länderna har minskat som följd av pandemin.

För att åter främja det nordiska samarbetet samt vikten av att ha en väl avvägd linje gällande såväl beredskap som krishantering behöver därför ett arbete sättas igång med syftet att de nordiska länderna ska sträva efter att samarbeta i betydligt högre grad än vad som skedde under Corona-pandemin. Det skulle alla de berörda länderna kunna tjäna på.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)