Gemensamt digitalt system för alla Sveriges vårdenheter för att öka patientsäkerheten

Motion 2021/22:367 av Jörgen Grubb (SD)

av Jörgen Grubb (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett gemensamt digitalt system för alla Sveriges vårdenheter för att öka patientsäkerheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Införandet av digitala journalsystem inom regionerna har underlättat vårdgivarnas möjligheter att ta del av den enskildes journal när denne söker sjukvård.

Tyvärr har majoriteten av Sveriges regioner olika digitala journalsystem, vilket gör att om en person söker vård utanför sitt hemlän/region kan inte vårdgivaren ta del av den vårdsökandes journaler på samma enkla sätt som vårdgivarna i patientens hem­region kan göra.

För att komma till rätta med det problemet föreslår jag att ett nationellt digitalt journalsystem införskaffas. Genom införande av ett sådant system skulle en vårdgivare på ett enkelt sätt kunna ta del av en vårdsökandes journalhandlingar – oavsett var i Sverige personen är mantalsskriven. Något som skulle öka effektiviteten men också patientsäkerheten – risken att en vårdgivare missar viktig medicinsk information om patienten minskar därmed.

Genom att förse systemet med en idag befintlig logistisk funktion (finns inom sjukvården i Schweiz) kan sjukvårdspersonalen enkelt få överblick över kösituationen på övriga vårdinrättningar i närheten, för att på så sätt kunna styra om patienter till sjukhus som har mindre kö. Incheckningen sker en gång, sedan följs patienten via det digitala systemet, vilket minskar arbetsbelastning och risken att försvinna i systemet. Berättelserna om kvarglömda patienter är tyvärr många.

Systemet kommer även patienterna till gagn, då de genom att nyttja exempelvis en applikation i sin mobiltelefon redan innan besöket kan se väntetider osv. för olika vårdinrättningar. När patienten väl är på plats på sjukhuset/vårdinrättningen och har blivit inskriven, kan patienten via samma applikation få annan relevant information, såsom nästa steg i behandlingen, ungefärlig väntetid m.m.

För sjukvårdspersonalens del innebär det att de får en bättre överblick över patientflödet på sin vårdinrättning, något som också ökar patientsäkerheten samt effektiviteten.

Jörgen Grubb (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-24 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)