Gemensamt nordiskt lagråd

Motion 2019/20:633 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ställa sig som initiativtagare till ett nordiskt lagråd som förebygger nya gränshinder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Norden är sedan länge – och utvecklas alltmer mot – en gemensam marknad för varor, tjänster och kapital, men regelverken är i mångt och mycket fortfarande utformade utifrån att medborgare och företag rör sig inom ett och samma nordiska land. Arbetet med att avlägsna onödiga gränshinder är dock ett högt prioriterat mål i det nordiska samarbetet och varje år avskrivs ett antal omotiverade gränshinder mellan länderna. Sverigedemokraterna följer Gränshinderrådets arbete med intresse och engagemang, men vill samtidigt se över verktygen för att lösa de gränshinder som länge varit olösta och om de instrument som finns är tillräckliga. Samtidigt ser vi en generell problematik i att man i arbetet med att undanröja hinder alltför ofta ligger steget efter och tvingas lösa gränshinder retroaktivt. Sverigedemokraterna menar att det bör etableras ett lagråd som proaktivt kan skanna och samordna kommande lagstiftning i våra nordiska länder och självstyrande områden för att i ett tidigt skede upptäcka och undanröja nya onödiga gränshinder mellan de nordiska länderna. Regeringen bör därför utreda formerna för detta och ta i beaktande de initiativ som tagits inom ramen för Nordiska rådet.

Inom Nordiska rådet har Gränshinderrådet under tidigare mandatperiod lyckats lösa 14 gränshinder, vilket är positivt. Det bör dock vara ett lagråds mål att undvika att kommande lagar på olika sätt kommer orsaka vidare gränshinder inom den nordiska regionen.

Det finns i dagsläget områden där det finns goda exempel på när man lyckats lösa regionala gränshinder med samverkan över nationsgränserna. Som ARKO-samarbetet, Kvarkenrådet och Svinesundskommittén som har arbetat med målet att upplösa gränshinder sedan 1980. Dessa samverkansorgan bör lyftas fram och liknande initiativ uppmuntras i gränsområden där det sker stor rörlighet mellan våra länder och behov finns av ökad samordning mellan myndigheter etcetera. En tydlig politisk vilja och ytterligare mandat för mer operativ samverkan över gränserna är en förutsättning för ett Norden som världens mest integrerade region.

Aron Emilsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Paula Bieler (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Lars Andersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)