Generationsskiften och arvsskatteregler m.m.

Motion 1998/99:Sk719 av Dan Ericsson (kd)

av Dan Ericsson (kd)
För att inte försvåra generationsskiften i familjeföretag som
driver rörelse eller jordbruk, finns särskilda skattelättnader i
arvs- och gåvoskattelagen för värderingen av förmögenheten
i sådana företag. Dessa är dock enligt mångas mening inte
tillräckligt generösa vilket drabbar familjeföretaget vid ett
generationsskifte.
Många bedömer det så att beskattningen vid generationsskifte åderlåter ett
jord- eller skogsbruk och det kan gälla ett familjeföretag som redan har små
eller inga ekonomiska marginaler. År 2000 skärps beskattningen ytterligare
eftersom nuvarande övergångsregler då avskaffas. Ingen indexuppräkning av
ingångsvärden kommer då att tillåtas. Detta innebär att ett familjejord-
bruk/skogsbruk dräneras på ett stort kapital vid varje generationsskifte,
kanske vart 25:e till 30:e år.
Ett sådant här skattesystem måste anses vara en klar konkurrensnackdel för
familjeföretaget jämfört med ex vis skogsbolag som aldrig behöver genera-
tionsskifta. Istället för att kapital ska dras in till staten behövs detta
mycket
väl på gårdarna så att ett långsiktigt familjejordbruk/skogsbruk kan tryggas.
En bieffekt av tuffa generationsskiftesregler är också att överlåtelser skjuts
upp, vilket kan passivisera verksamheten till men för många. Regeringen bör
återkomma till riksdagen med ett förslag till ändring av arvs- och gåvoskatte-
reglerna

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om förändring av arvs- och gåvoskattereglerna för
familjejordbruket/skogsbruket vid generationsskifte.

Stockholm den 28 oktober 1998
Dan Ericsson (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)