med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet

Motion 2013/14:N13 av Anna Hagwall (SD)

av Anna Hagwall (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet.

Motivering

Bedömningen av vilka konsekvenser denna proposition får är beroende på om bedömningen görs på företagsnivå, kommunal, nationell eller global nivå. De olika förslagen i propositionen kan ge enskilda positiva resultat gällande bl.a. minskade utsläpp samt marginella kostnadsökningar för t.ex. företag. Dock väljer vi sverigedemokrater att göra en global översyn gällande denna proposition med betoning på den förda europeiska energipolitiken i sin helhet. Vi ser orimligheten i att bibehålla konkurrensen för europeiska företag och samtidigt minska globala utsläpp genom den förda politiken.

Vi menar att prioriteringen i första hand ligger i att minska globala utsläpp genom globala handels- och miljöavtal, detta för att förhindra koldioxid­läckage som uppkommer när t.ex. europeiska företag flyttar produktionen till mindre nogräknade länder med inga eller obefintliga miljölagar. Det riskerar att bli kontraproduktivt att försöka lösa alla individuella miljöproblem sam­tidigt genom att sätta lägre utsläppsmål, ökade kostnader och mer administration på alla sektorer och företag. Att även belägga konsumenterna med ökade kostnader i form av subventioner på förnybar elproduktion, skatter på befintlig elproduktion och ökade nättariffer är långsiktigt ohållbart, både för ekonomin och för miljön.

Propositionen handlar om energikartläggning i stora företag, energimätning i byggnader, vissa kostnads–nytto-analyser på energiområdet, ändring i jordabalken (1970:994), ändring i miljöbalken (1998:808), ändring i bostadsrättslagen (1991:614), ändring i ellagen (1997:857), ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, ändring i naturgaslagen (2005:403), ändring i fjärrvärmelagen (2008:263) och ändring i lagen (2012:838) om certifiering av vissa installatörer.

Vi ser betydelsen i detta men ställer oss frågande till vissa delar, särskilt kostnadsdrivande lösningar till liten eller ingen miljönytta alls, men övergripande är EU:s negativa inflytande på svensk energi och miljöpolitik. Medlemsländernas olikheter bör återspeglas på ett mer realistiskt sätt och målen bör sättas därefter. Vi yrkar därmed avslag på propositionen i sin helhet.

Stockholm den 2 april 2014

Anna Hagwall (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2014-04-02 Bordläggning: 2014-04-03 Hänvisning: 2014-04-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)