Geriatrik på läkarutbildningen

Motion 2010/11:Ub413 av Margareta B Kjellin (M)

av Margareta B Kjellin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av geriatrik på läkarutbildningen.

Motivering

Alliansregeringen har i budgeten för 2011 aviserat en satsning på sammanhållen vård för äldre och multisjuka. Det är en angelägen satsning, men utöver detta behövs dessutom läkare med geriatrisk kompetens för att den äldre ska få rätt vård.

Att ge rätt vård till äldre kräver en särskild kompetens och kunskap både om äldres sjukdomar och om det naturliga åldrandet. Symtomen hos äldre är annorlunda jämfört med yngre vid vanliga sjukdomar och måste dessutom skiljas från tecken på ett vanligt åldrande som inte ska behandlas. På grund av en ändrad kroppssammansättning reagerar äldre dessutom annorlunda på medicinsk behandling. Enkla mediciner som ögondroppar för starr kan ge biverkningar som fall, förvirring och hallucinationer. Tyvärr brister många gånger kunskaperna i geriatrik hos den svenska läkarkåren, och en orsak är att geriatrik är lågt prioriterad inom läkarutbildningen eftersom ämnet har låg status.

Vid en inventering av läkarutbildningen som Svensk Geriatrisk Förening gjorde 2004 hade hälften av lärosätena undervisning i geriatrik som motsvarade mindre än en veckas studier. När en uppföljning gjordes år 2009 hade situationen förbättrats totalt sett, men fortfarande var andelen låg. Särskilt gäller det utbildningen i Malmö och Lund som endast hade 14 timmar geriatrik.

OECD konstaterade också i en rapport från år 2007 att den geriatriska kunskapen var relativt låg bland svenska läkare, vilket är oroväckande i ett samhälle där vi blir allt äldre. OECD menade att den geriatriska kunskapen hos läkare skulle uppmuntras och rekommenderade bland annat en formell geriatrikkurs i universitetens läkarutbildning.

Bristerna i geriatriska kunskaper får allvarliga konsekvenser för äldres hälsa och är dessutom samhällsekonomiskt kostsamt. Det finns tydliga exempel på att sjukvården för äldre inte håller måttet. En indikator på bristerna är överförskrivning av läkemedel. Forskning visar att en av tre akuta sjukhusinläggningar bland patienter över 70 år beror på läkemedelsbiverkningar. I flera uppmärksammade fall har äldre blivit friska från en demens som egentligen var symtom på en övermedicinering. Det är inte acceptabelt.

Med tanke på den demografiska utvecklingen där allt fler blir allt äldre är det viktigt att snabbt komma till rätta med bristerna i geriatrisk kunskap bland läkare. Eftersom det tar tid för en utökad undervisning i läkarutbildningen att få reellt genomslag i vårdresultaten är skyndsam förändring än mer påkallad.

Stockholm den 26 oktober 2010

Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)