Giftfria lekplatser och andra utomhusmiljöer

Motion 2016/17:603 av Åsa Westlund (S)

av Åsa Westlund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i arbetet med en giftfri vardag för alla barn inkludera utomhusmiljöer där barn ofta vistas, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetet med en giftfri förskola och skola har intensifierats under den nuvarande regeringen. Detta är bra. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram flera användbara kravpaket för detta.

Men det som fortfarande inte automatiskt ingår när olika aktörer tänker och arbetar med detta är alla de lekplatser och andra utemiljöer som det offentliga ansvarar för. 

Samtidigt kan vi se att allt fler lekplatser beläggs med olika stötdämpande konstgjorda material.

På senare tid har det också byggts många konstgräsplaner till stor glädje för många barn, unga och även vuxna. Detta är förstås bra. Redan 2006 rekommenderade Kemi att konstgräs som innehåller särskilt farliga ämnen inte bör anläggas. Samtidigt pekade man på att det fanns ett behov av att nya lösningar skulle utvecklas och efterfrågas. Kemi pekade också på kunskapsluckor som borde fyllas.

Utifrån detta vore det bra om regeringen förtydligade att arbetet med en giftfri miljö för alla barn inte bara inbegriper skol- och förskolelokaler utan också andra offentliga miljöer där barn vistas ofta och under längre perioder.

Vad som ovan anförs om att inkludera utomhusmiljöer där barn ofta vistas i arbetet med en giftfri vardag för alla barn bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Åsa Westlund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)