Giftiga ormar i hemmet

Motion 2008/09:MJ294 av Jasenko Omanovic och Agneta Lundberg (s)

av Jasenko Omanovic och Agneta Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till regelskärpning när det gäller innehav av giftiga ormar.

Motivering

Under senare år har det blivit alltmer populärt att inneha reptiler av olika slag som husdjur. Denna förändring av vilka husdjur som finns i de svenska hushållen kan i mångt och mycket förklaras av våra öppnare gränser inom EU. Därmed inte sagt att detta är något negativt utan det finns idag, så långt vi kan se, en rimlig lagstiftning som reglerar införseln.

Många arbetar idag mycket seriöst med sin hobby och gör allt för att sprida kunskap inom området. Det blir alltmer vanligt att man går samman och bildar föreningar på såväl nationell som lokal nivå. Men som inom alla områden finns det företeelser som går över gränsen för vad man ur ett allmänt perspektiv kan uppfatta som acceptabelt.

Vissa kommuner har idag infört ett totalt ormförbud, andra kommuner ger tillstånd till innehav av alla ofarliga ormar. Men i de flesta kommuner är det helt fritt att inneha ormar, oavsett om ormarna är ofarliga eller farliga.

Under de senaste åren har vi sett flera fall där giftiga ormar inneburit livsfara för människor då de försvunnit från sina burar. I ett uppmärksammat fall i Västergötland fick ägaren livshotande skador. I Sundsvall försvann en orm från sin ägare. Den återfanns senare, men under tiden den var borta förorsakade ormen stor rädsla, osäkerhet och otrygghet för människorna i närområdet. Ormägaren hade alla tillstånd som krävdes för att få ha ormen hemma hos sig.

Många av de ormar som människor har som husdjur är giftiga, och när människor har dem hemma hos sig kan livsfarliga situationer uppstå, inte bara för den som äger ormen utan även för omgivningen. Därför bör reglerna kring innehav av giftiga ormar som husdjur skärpas.

Stockholm den 24 september 2008

Jasenko Omanovic (s)

Agneta Lundberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)