Giftorm i privathem

Motion 2008/09:MJ256 av Lars Wegendal (s)

av Lars Wegendal (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunalt tillstånd för att hålla giftormar i privathem eller annan lokal.

Motivering

Under senare år har det blivit alltmer populärt att inneha reptiler av olika slag som husdjur. Denna förändring i valet av husdjur i de svenska hushållen kan i mångt och mycket förklaras av våra öppnare gränser inom EU. Därmed inte sagt att detta är något negativt utan det finns idag, så långt jag kan se, en rimlig lagstiftning som reglerar införseln.

Vissa kommuner har idag ett totalt ormförbud. Andra ger tillstånd till innehav av alla ofarliga ormar. I de flesta kommuner är det helt fritt att inneha ormar, oavsett om de är ofarliga eller farliga. Giftormar är ett alldeles speciellt problem. På senare år har det i Sverige dykt upp en mängd olika ormarter som är väldigt farliga. Ofta är det unga människor som köper djuren utan att inse den stora risken med att hantera dessa dödligt farliga arter.

Många arbetar idag mycket seriöst med sin hobby och gör allt för att sprida kunskap inom området. Det blir alltmer vanligt att man går samman och bildar föreningar på såväl nationell som lokal nivå. Men som inom alla områden finns det företeelser som går över gränsen till vad som man ur ett allmänt perspektiv kan se som acceptabelt.

Ett av de problem som finns är möjligheten till behandling med serum när olyckan är framme. Det är näst intill omöjligt för alla sjukhus att hålla full uppsättning med färskt serum vid alla tillfällen, och många av dessa ormars gift är så starkt att behandlingen måste sättas in senast efter några timmar.

Det är fullt naturligt och positivt att människor har ett intresse för ormar, ödlor, groddjur och spindlar. Dessa djur är intressanta och ger ofta ägaren stor tillfredsställelse. Men ur ett samhälleligt perspektiv bör innehavet ske under kontrollerade former. Det är inte orimligt att ställa krav på generella regelverk för hållande av giftiga ormar. Liksom i vissa kommuner idag bör det i alla kommuner införas en tillståndsgivning för att ha giftormar i privathem eller annan lokal. Bland dem som beviljats tillstånd bör regelbundna inspektioner utföras för att kontrollera säkerheten.

Stockholm den 30 september 2008

Lars Wegendal (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)